Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Β. Κυνουρίας

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 12:31

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης και της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr), στην αίθουσα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη», την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 19:30, σύμφωνα :

  • Με την υπ’ αριθμό 141/2021 απόφασή του.
  • Τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  • Των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020).
  • Των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 67/Β/14-01-2022),

προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :1.       Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας για τα έτη 2022, 2023 και 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπουρολιάς Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

2.       Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Κοινότητας Πραστού».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

3.       Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολοστούμπης Παναγιώτης – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

4.       Αντικατάσταση αιρετών μελών, για την ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κλεώπας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5.       Αντικατάσταση μελών του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 168/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΒΚ

6.       Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το έτος 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

7.       Παροχή υπηρεσιών των συγκροτημένων επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, έτους 2022, για την κάλυψη των αναγκών του  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

8.       Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπουρολιάς Παναγιώτης – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η συνεδρίαση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming), μέσω της σελίδας μετάδοσης https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10976

 Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση αυτή, πρέπει να αντιγράψουν τον ανωτέρω υπερσύνδεσμο σε όποιον browser διαθέτουν.