Τί συζητήθηκε στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου (ph)

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014 12:56

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου  2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης, η 1η του 2014, συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κατά την ο-ποία συζητήθηκαν από τα μέλη του  Διοικητικού  Συμβούλιου όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν οι παρακάτω:1. Διαχείριση Απορριμμάτων – Υπάρχουσα κατάσταση  & Εξελίξεις

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμαρχος Τρίπολης κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι σε δημόσια διαβούλευση. Επίσης επεσήμανε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα γνωμοδοτήσει για την ΜΠΕ.

2. Κατανομή και διάθεση των κονδυλίων του Τέλους Ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς (Ε.Α.Π.)

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ συμφωνεί και στηρίζει την θέση του Δήμου Μεγαλόπολης, σχετικά με το μείζον θέμα της κατανομής και διάθεσης των κονδυλίων του Τέλους Ανάπτυξης  βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς. Τονίζει την αναγκαιότητα, το αντισταθμιστικό αυτό τέλος, να πηγαίνει στους Δήμους που πλήττονται από την λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών και να μην παρεμβαίνει η Περιφέρεια, που στην προσπάθεια της να βρει πόρους, τους υφαρπάζει από τους Δήμους.

3. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Νέα Προγραμματική Περίοδος – Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) 2014-2020»

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου όρισε τριμελή επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τους υπαλλήλους της ΠΕΔ, θα προχωρήσει στην διοργάνωση της ημερίδας με θέμα «Νέα Προγραμματική Περίοδος – Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) 2014-2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Άργους.

4. Αλλαγή των ορίων των Δήμων

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ συμφώνησε, ότι για το ενδεχόμενο επαναχωροθέτησης των Δήμων, πρέπει να υπάρξει μελέτη και συνολική πρόταση για ολόκληρη την επικράτεια, αφού ληφθούν υπόψη, η εμπειρία της χωροθέτησης του ν. 3852/2010 και οι αντικειμενικές ανάγκες. Τόνισε ακόμα, ότι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις στο ενδεχόμενο της επαναχωροθέτησης πρέπει άμεσα να αποτραπούν.

5. Διοικητικά θέματα

Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές Προμηθειών, Έργων, μελετών και Υπηρεσιών της ΠΕΔ Πε-λοποννήσου για το έτος 2014.

6. Απολογισμός έτους 2013 – Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Δράσης της ΠΕΔ έτους 2014

Ομόφωνα ψηφίστηκαν, μετά από εισήγηση της Ε.Ε., ο απολογισμός της ΠΕΔ για το έτος 2013, ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2014. Το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ για το έτος 2014 περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερις (4) άξονες:
α) Τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων,
β) Τη συνεργασία της ΠΕΔ με τους Δήμους για την προώθηση θεσμικών θεμάτων και δράσεων, που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
γ) Τη συμμετοχή της ΠΕΔ σε διοργανώσεις  των Δήμων, που αφορούν πολιτιστικά γε-γονότα Πελοποννησιακής εμβέλειας και
δ) Τη συμμετοχή της ΠΕΔ σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα η υλοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση της ΠΕΔ.

7. Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές & Συμβούλια

Τέλος, με ομόφωνες επίσης αποφάσεις ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπλη-ρωτές τους σε Επιτροπές και Συμβούλια Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου.

Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας
Δήμαρχος Καλαμάτας