Το τελικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019 10:24

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας αναρτήθηκε το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, προβλέπονται τα εξής …Κεφάλαιο Ζ΄
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Άρθρο 38
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας), με έδρα
την Πάτρα καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο
και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς
άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, με εξαίρεση τα ακίνητα
του Τ.Ε.Ι., και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός
διάδοχος αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 7, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων. Ο εξοπλισμός,
τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι.
μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38, Τμήματα και Σχολές
του Πανεπιστημίου Πατρών. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα.
2. Κατ’ εξαίρεση, εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό
αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός, τα
αρχεία, βιβλιοθήκες και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα.
3. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο
Πατρών χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατ’ εξαίρεση εκκρεμείς δίκες
με αίτημα το διορισμό ή υπηρεσιακή μεταβολή προσωπικού των Τμημάτων της παρ. 2
συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου χωρίς διακοπή της δίκης και οι
δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
4. Για τις συμβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρεσία παρέχεται σε Τμήματα της
προηγούμενης παραγράφου, ο οικονομικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση και
η πληρωμή γίνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από
επιτροπή που ορίζει το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το ίδιο ισχύει και για έργα ή
υπηρεσίες για τα οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. α) Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου στο
οποίο εντάσσεται ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 40. Κατ’
εξαίρεση έργα/προγράμματα που αφορούν το ίδρυμα ή και τους φοιτητές (όπως ιδίως
πρακτική άσκηση, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας)
εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή Πελοποννήσου με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν τα έργα του προηγούμενου εδαφίου είναι
συγχρηματοδοτούμενα μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α., τα σχετικά κονδύλια
ανακατανέμονται με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του οικείου
Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων. Αν τα παραπάνω
χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) τα σχετικά κονδύλια
ανακατανέμονται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Υ., ανάλογα με τις
απαιτήσεις των έργων.
β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την περίπτ. α΄, υπεισέρχεται
αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και
συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.
γ) Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου
Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων – έργων
εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισμός κάθε
έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο
επιστημονικός υπεύθυνος, σύμφωνα με το άρθρο 40. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης
κάθε νέου Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία
έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5
του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε
επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετέχει, μέχρι τις 31-12-2019, ως επιπλέον μέλος, ο
υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και
διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση
απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί
ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
6. Το ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένων ετών (αποθεματικό) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως
αποθεματικό. Το ποσοστό και το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυμα
καθορίζεται και μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση με συνημμένη σχετική οικονομική έκθεση
πενταμελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και στην οποία μετέχουν ως πρόεδρος ένας υπάλληλος του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ως μέλη ένας εκπρόσωπος από κάθε
Πανεπιστήμιο που υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλητο και οι υπηρετούντες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και
Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Η
εισήγηση υποβάλλεται σε προθεσμία που θέτει ο Υπουργός στην απόφαση συγκρότησης.
7. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
αα) κατανέμονται στα Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, τα οποία περιέρχονται σε ένα από τα δύο Ιδρύματα κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή, σύμφωνα με την απόφαση, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους
ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων,
τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας. Με την απόφαση του προηγούμενου
εδαφίου το οικείο Ίδρυμα υπεισέρχεται αναδρομικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σχετικά
με τα οριζόμενα στην απόφαση ακίνητα,
ββ) μπορεί να καθορίζονται ειδικά θέματα, όπως ιδίως η υποχρέωση δωρεάν παραχώρησης
της χρήσης συγκεκριμένων ακινήτων από το ίδρυμα στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα στο
άλλο, και
γγ) μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέματα ως προς τον επιμερισμό των
ταμειακών διαθεσίμων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και
δδ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
β) Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητά τη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 6. Ως προς τα
θέματα που ρυθμίζονται με την υποπερίπτ. αα΄ της περιπτ. α΄ η απόφαση εκδίδεται άπαξ
και δεν ανακαλείται για λόγους ουσίας.
Άρθρο 39
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με τις αντίστοιχες θέσεις,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται
αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με
τα άρθρα 40 έως 42. Κατ’ εξαίρεση, το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας που υπηρετεί στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή
προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 42. Η
μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του οικείου
Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, μνημονεύουν τις θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις αποφάσεις του Πρύτανη του
προηγούμενου εδαφίου, καθώς και σε περίπτωση άρνησης ένταξης, ασκείται έλεγχος
νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αυτεπαγγέλτως, μέσα
σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της πράξης ή κατόπιν προσφυγής που ασκείται
μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που αρχίζει από την έκδοση της διαπιστωτικής
πράξης ένταξης ή της αρνητικής απάντησης ή από την άπρακτη πάροδο τριών (3) μηνών
από την κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο αιτήματος έκδοσης διαπιστωτικής πράξης
ένταξης. Σε περίπτωση προσφυγής, ο έλεγχος νομιμότητας ολοκληρώνεται μέσα σε
προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεση της προσφυγής.
Άρθρο 40
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.
1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πατρών ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο
Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο
Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται
στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών ή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 3.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 3.
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 3.
ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και
Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,
σύμφωνα με την παρ. 3.
η) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα
Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 3.
θ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.
ι) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του
Πανεπιστημίου Πατρών.
ια) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
ιβ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστημίου Πατρών.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που σύμφωνα με την παρ. 1 μπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε
περισσότερα από ένα Τμήματα, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα αυτά με πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις
λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη
Γραμματεία της Συγκλήτου, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του
άρθρου 44 και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα
σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Αν μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της
Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημάτων, στα οποία
έχει δικαίωμα ένταξης σύμφωνα με την παρ. 1.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση
μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία
μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική
θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ή προσωποπαγή θέση είτε σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 5
του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του
άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν.
4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του
οικείου Πανεπιστημίου και ζητούν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση
της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της
θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που
εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη
Γραμματεία του Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις τριάντα μία (31) Αυγούστου 2024
και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με
πράξη του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου,
συγκροτείται σε κάθε Τμήμα μία επιτροπή κρίσης από καθηγητές Πανεπιστημίου α΄
βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο του Τμήματος. Η
Σύγκλητος συντάσσει κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση
του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και
μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν
συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν
αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την
παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την
επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η
απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης.
Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για
τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ
νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία
μπορεί να ανανεώνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση
της Συγκλήτου. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή
των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε δύο
(2) μήνες από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών
υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της
θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης
προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού
που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής
υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60)
ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι τις 31-8-2019, διαφορετικά
ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται
μέχρι δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους
από την έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική
αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στην
προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε
προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο
μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1-1-2020, εφόσον η πράξη
μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία
έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές
θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση
που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό
καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους
καθηγητές εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το
δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του
ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις που αφορούν
τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για
τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για
γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι
δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες της
οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής
επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου
καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη
μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2)
τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη
για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο
δικαιολογητικό, σε περίπτωση μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού
διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της
τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και
το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον
Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις
μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την
ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα,
διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο
ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης
μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2020, εφόσον η πράξη
εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της
πράξης.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό
καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις
μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 34
προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και της παρ. 1 του άρθρου 44 προκειμένου για
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη σε
Τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου και μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-
2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής
λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του
οικείου Πανεπιστημίου. Για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. που προέρχεται από το
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης
και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 42, προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και του
Συμβουλίου Ένταξης της παρ. 1 του άρθρου 52, προκειμένου για το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου.
6. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο
Πανεπιστήμιο Πατρών ή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με δικαίωμα τροπής της θέσης
του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 3, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί
Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι
κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήμιο. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει
υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του
εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και παραμένουν σε
προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεν
έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π.
συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά
σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.
Άρθρο 41
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.
Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε
Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών ή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
σύμφωνα με την αντιστοιχία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40. Αν οι θέσεις τους είναι
κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα. Αν οι θέσεις τους ανήκουν
στο Ίδρυμα εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.:
αα) του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο
Τμήμα Επιστήμης Υλικών ή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι,
ββ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα, του Τμήματος Διοίκησης,
Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, καθώς και του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του
Πανεπιστημίου Πατρών,
με πράξη του Πρύτανη, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές
ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της
Συγκλήτου, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 44 και
αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20)
εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αν μέλος Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου,
με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα δύο παραπάνω Τμήματα. Τα μέλη
της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση
που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των
μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η
μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από την 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες
αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά
διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε
μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που
προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ.
3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
Άρθρο 42
Ένταξη λοιπού προσωπικού
1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό
προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με εξαίρεση το προσωπικό που είναι
κατανεμημένο και υπηρετεί στα Τμήματα της παρ. 2 του άρθρου 38, καθώς και το
προσωπικό που είναι κατανεμημένο και υπηρετεί στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,
το οποίο μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη
με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια
κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό
που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από
υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και
η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας,
καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου
χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μεταφέρονται αυτοδίκαια και
εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο
Πανεπιστήμιο Πατρών με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια
διάρκεια. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων μεταφέρονται στο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο
μεταφέρονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 40, σε προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό
και το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι,
καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών με το ίδιο
καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν
τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου. Κατ’ εξαίρεση το προσωπικό της παρούσας
παραγράφου που υπηρετεί στα Τμήματα της παρ. 2 του άρθρου 38 συνεχίζει να ασκεί τα
καθήκοντά του στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.
Άρθρο 43
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, όσοι δηλαδή κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που
απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια
στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 40, με
δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5. Ειδικότερα, οι
φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα, του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και
Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων και του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών
με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές του Τμήματος Οπτικής
και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του
Πανεπιστημίου Πατρών, με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και με δικαίωμα να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μόνο σύμφωνα με την παρ. 2. Οι φοιτητές του Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών της
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,
μόνο σύμφωνα με την παρ. 2. Οι φοιτητές των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.,
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
και κατανέμονται σε Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, με απόφαση της Συγκλήτου και
πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μόνο σύμφωνα με
την παρ. 2.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται
μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος
Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως
την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του
παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο
τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική
άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα
Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά
καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς
και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του οικείου
Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και
σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την
έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα
όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του οικείου Πανεπιστημίου.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη
πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος
Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται
για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,
προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της
παρ. 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται,
αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα
από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν
πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την
Πάτρα, του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και
Τουριστικών Μονάδων και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,
ανεξάρτητα από το Τμήμα στο οποίο εντάχθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1. Η αίτηση
υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την
ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα
αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση
της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του
Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από
τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του
Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με
τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 30-6-2019 και σε
κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται
με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο
αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που
ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη
για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση
παρακολούθησης.
Άρθρο 44
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών
α) Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί έως τις 31-8-2020 Συμβούλιο Ένταξης και
Ανάπτυξης, στo οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας, ως πρόεδρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο
εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του
Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλη. Το Συμβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
αα) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε Τμήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παρ. 3 του άρθρου 40 και στο άρθρο 41,
γγ) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 40,
δδ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 9
του άρθρου 36.
β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία
ακαδημαϊκά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 35, με εξαίρεση τη Σχολή Νομικών Επιστημών, έως
την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των
Σχολών με εκλογική διαδικασία, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από
προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου,
καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς
γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών
ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα
προκηρύσσονται από τον Πρύτανη μέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις
προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
3. Στα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 36, με εξαίρεση το Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας,
λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν
αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα η έναρξη
λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή
Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από
την 1η Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι
των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα
συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν.
4485/2017.
4. α) Στο Τμήμα Νομικής λειτουργεί, από την 1η Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη της
ακαδημαϊκής του λειτουργίας και μέχρι να καταστεί αυτοδύναμο, σύμφωνα με το άρθρο 11
του ν. 4485/2017, προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017,
στην οποία μπορούν να μετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι., μεταξύ των οποίων και μέλη
Δ.Ε.Π. της επιτροπής της περίπτ. β΄. Η προσωρινή Συνέλευση τελεί και χρέη Κοσμητείας
μέχρι να εκλεγεί στο Τμήμα ικανός αριθμός μελών Δ.Ε.Π., ώστε να είναι δυνατή η
συγκρότηση Κοσμητείας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, συστήνεται και
συγκροτείται εννεαμελής επιστημονική επιτροπή. Στην επιτροπή ορίζονται, με τους
αναπληρωτές τους, μέλη Δ.Ε.Π. Νομικών Σχολών ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων σχολών που
διδάσκουν μαθήματα του ευρύτερου κλάδου των νομικών επιστημών, εν ενεργεία ή
αφυπηρετήσαντα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόταση της Συγκλήτου υποβάλλεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε
αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτεί την
επιτροπή, χωρίς την πρόταση του προηγούμενου εδαφίου. Αρμοδιότητα της επιστημονικής
επιτροπής είναι να καταρτίσει το πρώτο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και να το
υποβάλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.
Κεφάλαιο Η΄
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Άρθρο 45
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών
1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Γεωπονίας και Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα,
β) Διοίκησης, με έδρα την Καλαμάτα,
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη,
δ) Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-
2020.
3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή
της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
4. Η Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 46
Ίδρυση Τμημάτων
1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Γεωπονίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και
Τροφίμων,
β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Διοίκησης,
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Διοίκησης,
ε) Λογοθεραπείας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών
Υγείας,
στ) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Επιστημών Υγείας,
ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, με έδρα το Ναύπλιο, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Καλών Τεχνών,
η) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
θ) Ψηφιακών Συστημάτων, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας
και Τεχνολογίας,
ι) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών
Υγείας,
ια) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών
Υγείας,
ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Μηχανικών,
ιδ) Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιε) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιστ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Διοίκησης.
2. Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας και έχει έδρα
την Τρίπολη,
β) το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών. Οι φοιτητές του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη
λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,
προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον
πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία. Στην περίπτωση αυτή ο
φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανακαλείται, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 μέσα σε
προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται εξήντα (60)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος
και του Τμήματος. Οι φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση με τα
υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, που εκδίδεται
ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος πριν από τη μετονομασία με μαθήματα του
προγράμματος σπουδών του Τμήματος μετά τη μετονομασία. Όσοι φοιτητές δεν
υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος πριν τη μετονομασία και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο
κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων
φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα
Τμήματα Δημόσιας Υγείας, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης και Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των
οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από
συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως
όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις
τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής
λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος
σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
5. Στα Τμήματα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Παραστατικών και Ψηφιακών
Τεχνών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης,
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Φυσικοθεραπείας και Δημόσιας
Υγείας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει
διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Γεωπονίας και Επιστήμης
και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση
πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Συμβουλίου Ένταξης, και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς
γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του
προγράμματος σπουδών. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.),
σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011.
Άρθρο 47
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)
ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Καλαμάτα.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η
συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς, ε) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για
την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, στ) η ανάπτυξη
συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και
συμβουλευτικών δράσεων, ιδίως στους τομείς: αα) της γεωπονικής επιστήμης, ββ) της
επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφίμων, γγ) του περιβάλλοντος και της αειφόρου
ανάπτυξης, δδ) της διοίκησης και της οικονομίας, εε) της επιστήμης των μαθηματικών και
της πληροφορικής στστ) των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και ζζ) των επιστημών
υγείας.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει
υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την
οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και
ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας,
επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την
εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των
αντικειμένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) Βιοτεχνολογικών εφαρμογών στη γεωπονία στα τρόφιμα και στο περιβάλλον με έδρα την
Καλαμάτα και με εξειδίκευση: αα) στις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στα τρόφιμα, στη
γεωπονία και στο περιβάλλον για ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής
παραγωγής, για παραγωγή τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας με υψηλή μικροβιολογική
και χημική ασφάλεια, για αξιοποίηση των αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων και
εξοικονόμηση ενέργειας και ββ) στην εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών για μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ενώσεων
συμπεριλαμβανομένων φυσικών προϊόντων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών, σακχάρων και
γενικότερα οργανικών ενώσεων.
β) Εφαρμοσμένης μοντελοποίησης (applied modeling) με έδρα την Καλαμάτα και με
εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εφαρμοσμένων μαθηματικών
για την επίλυση προβλημάτων που απαντώνται στις φυσικές επιστήμες, στη μηχανική, στην
οικονομία και τα χρηματοοικονομικά, στη διοίκηση, στις βιολογικές επιστήμες και στη
γεωπονία.
γ) Υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με έδρα την Τρίπολη και με
εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων
στο χώρο της υπολογιστικής επιστήμης και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
δ) Εφαρμογών πληροφορικής στην τέχνη και τον πολιτισμό με έδρα την Τρίπολη και
παράρτημα στην Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή
μεθόδων και τεχνικών Πληροφορικής στον Πολιτισμό.
ε) Νέων τεχνολογιών για την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή με έδρα την Τρίπολη
και παράρτημα στην Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων για
καινοτόμες πληροφοριακές εφαρμογές στις οικονομικές, διοικητικές και γεωπονικές
επιστήμες.
στ) Χρηματοοικονομικής ανάλυσης και ποσοτικών μεθόδων στην οικονομία με έδρα την
Καλαμάτα και παράρτημα στην Τρίπολη και με εξειδίκευση: αα) στην ανάλυση των
σύγχρονων χρηματοδοτικών προϊόντων, ββ) στις μεθόδους διαχείρισης και αντιστάθμισης
κινδύνου στην οικονομία και την παραγωγή, γγ) στην ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και
ερμηνείας για οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες, δδ) στην εφαρμογή μεθόδων
βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και εε) στη μελέτη της επίδρασης των κοινωνικών και των
οικονομικών παραγόντων στα χρηματοδοτικά προϊόντα.
ζ) Μεσογειακής Διατροφής και Λειτουργικών Τροφίμων με έδρα την Καλαμάτα και με
εξειδίκευση στη μελέτη της μεσογειακής διατροφής και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για
την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων με συγκεκριμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.
η) Μεταναστευτικής πολιτικής με έδρα την Κόρινθο και με εξειδίκευση στη μελέτη του
φαινομένου των μεταναστευτικών ροών, των επιπτώσεων του στις ευρωπαϊκές δημόσιες
πολιτικές και του τρόπου αντιμετώπισής του στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.
θ) Δημογραφικής γήρανσης με έδρα την Κόρινθο και με εξειδίκευση στα θέματα των
επιπτώσεων αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από το φαινόμενο της δημογραφικής
γήρανσης σε κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.
ι) Τεχνολογικής διακυβέρνησης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Technology Governance
and Digital Transformation) με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στην έρευνα, στην ανάπτυξη
και στον σχεδιασμό συστημάτων για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της
κοινωνίας, της οικονομίας και της διοίκησης, στη θεωρητική έρευνα σε θέματα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στον κοινωνικό
μετασχηματισμό.
ια) Ενσωματωμένων συστημάτων, μικρο- νανο-ηλεκτρονικής και εφαρμογών και (MicroNano-Electronics Embedded Systems and Applications) με έδρα την Πάτρα με εξειδίκευση:
αα) στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα κυβερνοφυσικά συστήματα
στις θεματικές περιοχές των αυτοματισμών και του ενσωματωμένου λογισμικού, ββ) στα
βιοϊατρικά συστήματα και εφαρμογές και στον σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων
υλικού και γγ) στη μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, στα προηγμένα αναλογικά και
ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και διατάξεις, αισθητήρες και συστήματα
μέτρησης/ελέγχου.
ιβ) Ενεργειακών συστημάτων και προηγμένων υλικών (Energy Systems and Advanced
Materials) με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα
παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις
τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στις
σύγχρονες εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς, στη διαχείριση
ενέργειας στα σύγχρονα κτίρια, σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμηση
ενέργειας, στις υψηλές τάσεις και στα προηγμένα μονωτικά υλικά, στις επικοινωνίες μέσω
γραμμών υψηλής τάσης και στα προηγμένα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά υλικά και στοιχεία
(devices) και στη φωτονική.
ιγ) Υπολογιστικής μηχανικής και έρευνας και εφαρμογών στη μηχανοτρονική με έδρα την
Πάτρα και εξειδίκευσηστην έρευνα, στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη: αα) λογισμικού για
μηχανικούς με σκοπό την επίλυση προβλημάτων στην ανάλυση κατασκευών, στην
ακουστική, στην ανάπτυξη νέων υλικών, στη ρευστομηχανική, στην αεροδυναμική, στη
μετάδοση θερμότητας και ακτινοβολίας, στη διάχυση μάζας και ββ) συστημάτων για τον
έλεγχο και αυτοματισμό της μηχανικής με ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά συστήματα.
ιδ) Ινστιτούτο Ελιάς και Ελαιολάδου με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση σε θέματα
τεχνολογίας παραγωγής και διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων ελαιοκομικών
προϊόντων.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας
και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των
Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή
προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο
του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό
του Π.Ε.Κ.,
δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την
οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ.,
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και
συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του,
ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση
των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν
έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της
πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ.
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει
το Συμβούλιο στη Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και
υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10
δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της
παρ.13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία
μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων
προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του
έργου της περίπτ. δ΄ της παρ. 10,
δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση
των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του
Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που
ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής
ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα
αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά
την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών
της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της
τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του
Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των
συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα οποία
έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των
Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών
προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την
επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται
από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και
αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο
ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις
ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη
Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα
(1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και
των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η
κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου
οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του
Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και
παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών
οργανισμών και του ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους
παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την
εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας
του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από
τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) με απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από
περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.
10. Η διαχείριση των πάσης φύσηης πόρων πραγματοποιείται ως εξής: α) η οικονομική
διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της
παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και
αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί
Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος
εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό
του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό
έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για
τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική
παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη
των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν
μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύματος. Στο
Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό
διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν
λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα,
δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την
υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του
άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού
κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι
Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών
επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των
υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού
προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις
μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων
δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και
βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος ιδρύονται, μετονομάζονται,
συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..
Κεφάλαιο Θ΄
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
Άρθρο 48
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου), με έδρα την
Καλαμάτα, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό
πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο υπεισέρχεται
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και
σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την
καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων
νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο
εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του
Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48, Τμήματα και
Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα
αντίστοιχα Τμήματα.
2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και
εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα
που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων
και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που
χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά
συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από
συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταμένου της μονάδας
(Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο
προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των
ερευνητικών προγραμμάτων – έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση
του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της
προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των
νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό
επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω
της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και
διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετέχει, μέχρι τις 31-12-2021,
ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της
επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου χωρίς δικαίωμα
ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος,
καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Άρθρο 49
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τις αντίστοιχες θέσεις,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται
αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 52. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με
πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις
οποίες μνημονεύονται οι θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν.
Άρθρο 50
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.
1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο
Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
εντάσσονται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των
μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που
κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές,
υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π.
πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 3.
3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π.
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους
Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του
Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε
συνδυασμό με τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011,
εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική
θέση της ίδιας βαθμίδας. Η μετατροπή διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
ως εξής:
αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης
τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται
χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη
Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την
31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της
Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1. Η
Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την
εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτ. της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999
(Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των
εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η
Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση
υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα
εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει
νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών
έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και
αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο
στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι
αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή τους με πλήρη
φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο
νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες
από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη
μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης
που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος
νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την ημερομηνία
έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η
δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της
αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε
περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την
οποία κατέχει.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό
καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται
σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου
από την 1-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή,
διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές
θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση
που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό
καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους
καθηγητές εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το
δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του
ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις που
αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για
τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για
γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τους κανόνες της
οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή
που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή,
ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η
επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα
μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο
νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση
μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο
νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο
νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη
δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της
πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την
έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-
2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την
ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό
καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
4. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις
μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 46. Οι
διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019,
διαφορετικά έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του
Τμήματος υποδοχής και για μία μόνο μετακίνηση, και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες
Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης,
κατά παρέκκλιση της περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.
Άρθρο 51
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.
Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται σε
Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ.
1 του άρθρου 50, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις
τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου
στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα
μέλη του παρόντος εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που
κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των
μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η
μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες
αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά
διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε
μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που
προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ.
3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
Άρθρο 52
Ένταξη λοιπού προσωπικού
1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό
προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη με αυτή
που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορίαεκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει
και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή
αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η
τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας,
καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου
χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου μεταφέρονται αυτοδίκαια και
εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια
διάρκεια.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι,
καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το
ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους
παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.
Άρθρο 53
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, δηλαδή όσοι κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που
απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια
στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1
του άρθρου 50, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και
5.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεχίζεται
μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος
Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως
την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του
παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο
τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική
άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα
Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά
καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς
και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο
οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π.
του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την
έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα
όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη
πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος
Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται
για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,
προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που
καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1,
αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα
από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν
πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019,
διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο
μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που
υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα
επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται
ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και
με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος
Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους
όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση
πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και
δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική
άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο
φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Άρθρο 54
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
1. α) Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί έως τις 31-8-2020 Συμβούλιο Ένταξης,
στo οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου, ως πρόεδρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο
εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλη.
β) Το Συμβούλιο Ένταξης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του
άρθρου 50 και στην παρ. 5 του άρθρου 40,
ββ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 7
του άρθρου 46,
γγ) είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τη διασφάλιση της ομαλής
διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, κατά τη
μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 53, όπως ιδίως την εισήγηση προς τη Σύγκλητο
για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των
αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού
προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία
ακαδημαϊκά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης συμμετέχει έως την 31-8-2020:
α) στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου και ως εισηγητής στα θέματα αρμοδιότητας του
Συμβουλίου Ένταξης και
β) στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με δικαίωμα ψήφου μόνο
όταν το Πρυτανικό Συμβούλιο ασκεί τις γνωμοδοτικές του αρμοδιότητες.
Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και
αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών του Συμβουλίου Ένταξης,
που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συμβούλιο.
3. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 45, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών
ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης με εκλογική διαδικασία, οι
αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται
με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου,
καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς
γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών
ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα
προκηρύσσονται από τον Πρύτανη μέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις
προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
4. Στα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 46 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύμφωνα με το
άρθρο 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με
εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα
Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα
Τμήματα η έναρξη λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα
προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν από την έναρξη της
ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα
μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.
5. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με δικαίωμα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 50, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος
Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν.
4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική
θέση στο Πανεπιστήμιο. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή
Αντιπρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη
Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη
Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα
εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.
6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Υγείας, μεταβιβάζονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά πλήρη κυριότητα νομή και
κατοχή τα πιο κάτω ακίνητα κυριότητας, νομής και κατοχής του Γενικού Παναρκαδικού
Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και συγκεκριμένα: αα) γεωτεμάχιο που
βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Μάκρης, της δημοτικής
ενότητας Τριπόλεως, του Δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας, στο 5ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Τρίπολης
Καλαμάτας και έχει έκταση σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση 436.551,57 τ.μ. με τα επ’
αυτού κτίσματα, τα συστατικά και τα παραρτήματα του και ββ) γεωτεμάχιο που βρίσκεται
στη θέση «Ποταμιά» της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Θάνα, της
δημοτικής ενότητας Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας έχει έκταση σύμφωνα με
πρόσφατη καταμέτρηση 15.450,63 τ.μ. με τα επ’ αυτού κτίσματα, τα συστατικά και τα
παραρτήματα του. Η απόφαση του προηγούμενο εδαφίου εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη
γνώμη των οργάνων διοίκησης των οικείων νομικών προσώπων.
β) Η ανωτέρω απόφαση, στην οποία και περιγράφονται ειδικά τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα,
με συνημμένα τα τοπογραφικά διαγράμματα του γεωτεμαχίου και τις κατόψεις των
κτιρίων, καθώς και το κατά περίπτωση αναγκαίο πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου
ακινήτου σύμφωνα με τον ν. 2308/1995 (Α΄ 114) ή απόσπασμα κτηματολογικού
διαγράμματος ή κτηματολογικό διάγραμμα σύμφωνα με τον ν. 2664/1998 (Α΄ 275),
μεταγράφεται στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο,
σύμφωνα και με όσα ορίζονται στους ανωτέρω νόμους.
Κεφάλαιο Ι΄
Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Μέρους Α΄
Άρθρο 55
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄
1. Διαδικαστικά και άλλα ζητήματα που ανακύπτουν από την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στο οικείο
Πανεπιστήμιο, η σύσταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, έως
την έκδοση του Οργανισμού, και η πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
τοποθέτηση σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Ως προς
την τοποθέτηση προϊσταμένων εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).
2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο οικείο
πανεπιστήμιο και κατανέμονται στα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν, με απόφαση της
Συγκλήτου. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει
εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄
280) προκηρύσσονται από το οικείο Πανεπιστήμιο.
3. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου πειθαρχικού
συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο
μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.
4. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., για τις οποίες έχει εκδοθεί
προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή
μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη
μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης
που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται από το σημείο που
βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου
στο οποίο εντάσσονται., σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά που
ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Αν πρόκειται για
προκήρυξη νέας θέσης, η διαδικασία συνεχίζεται από τα όργανα του Τμήματος του
Πανεπιστημίου, στο οποίο εντάσσονται τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. που προκήρυξε
τη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αν δεν προκύπτει ακριβής αντιστοιχία, η
Σύγκλητος ορίζει το αρμόδιο Τμήμα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται
όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 και στην παρ. 3 του άρθρου 18, στην παρ. 4 του
άρθρου 28, στην παρ. 4 του άρθρου 40 και στην παρ. 3 του άρθρου 50. Οι αναπληρωτές και
επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της
ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 8, 18, 28, 40 και 50, σε χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή
μονιμοποίησης.
5. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.
συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο οικείο πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί
στην οικεία βαθμίδα καθηγητή Πανεπιστημίου.
6. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου, στο οποίο
εντάσσονται.
7. Εκκρεμείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από
τα αρμόδια όργανα του οικείου πανεπιστημίου.
8. Μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις με δικαίωμα
μετατροπής της θέσης τους σε οργανική, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν
στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη συμμετοχή
απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές α΄
βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν
ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
9. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
10. α) Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Κέντρα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα αντίστοιχα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και
Κ.Ε.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου. Τα προγράμματα που παρέχονται από τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως προς τους
εγγεγραμμένους σπουδαστές από το αντίστοιχο Κέντρο του οικείου Πανεπιστημίου. Δεν
απαιτείται επανίδρυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν
ιδρυθεί στα Κ.Ε.Ε. των Τ.Ε.Ι..
β) Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Κέντρο
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται τους στο Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζεται η λειτουργία τους, χωρίς επανίδρυση των
προγραμμάτων.
11. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, το Κ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης και το Κ.Τ.Ε. Σερρών που ιδρύθηκαν με το π.δ. 36/2004 (Α΄
30), το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας που ιδρύθηκε με το π.δ. 306/1994 (Α΄ 163), το Κ.Τ.Ε.
Πελοποννήσου που ιδρύθηκε με το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123), το Κ.Τ.Ε. Κρήτης που ιδρύθηκε
με το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123) και το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε με το π.δ.
352/2002 (Α΄ 291) εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε.
υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα,
υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του εντασσόμενου Κ.Τ.Ε. και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται
με καθολική διαδοχή. Οι δίκες του Κ.Τ.Ε. συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη
διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Το Κ.Τ.Ε. λύεται
χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας του, ενεργητικό και
παθητικό, μεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας,
κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου
περιουσιακού στοιχείου του εντασσόμενου νομικού προσώπου, με την επιφύλαξη των
διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας
για τα ακίνητα. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων
μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά
το χρόνο συγχώνευσης.
12. Η προθεσμία έκδοσης της απόφασης της οικείας Συγκλήτου για την έναρξη της
ακαδημαϊκής λειτουργίας των Τμημάτων και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2, την παρ. 3 του άρθρου 14, την παρ. 3 του άρθρου
25, την παρ. 3 του άρθρου 36 και την παρ. 3 του άρθρου 46, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021, κατ’ εξαίρεση εκδίδεται έως τις τριάντα μία (31) Ιουλίου 2019.
Άρθρο 56
Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α) οι περίπτ. Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Ι΄ και ΙΑ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),
β) το άρθρο 1 του π.δ. 502/1989 (Α΄215),
γ) η περίπτ. β΄ της παρ. 1 και οι περίπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του π.δ. 178/1995 (Α΄ 94),
δ) το π.δ. 5/1996 (Α΄ 3),
ε) οι περιπτ. 8, 9, 10, 11, 18, 20 και 21 της παρ. 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του π.δ.
200/1999 (Α΄ 179),
στ) η παρ. 1 και οι περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 234/2000 (Α΄ 198),
ζ) οι περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 και οι περιπτ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.
247/2003 (Α΄ 222),
η) τα άρθρα 1 έως 4, το άρθρο 5 με εξαίρεση τις παρ. 4 και 5, οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6
και το άρθρο 7 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240),
θ) τα άρθρα 1 έως 3 του π.δ. 64/2008 (Α΄ 92),
ι) η περίπτ. α΄ της παρ. 1 και η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2009 (Α΄ 44),
ια) το π.δ. 82/2013 (Α΄ 123),
ιβ) το π.δ. 87/2013 (Α΄ 129),
ιγ) το π.δ. 90/2013 (Α΄ 130),
ιδ) το π.δ. 91/2013 (Α΄ 131),
ιε) το π.δ. 94/2013 (Α΄ 132),
ιστ) π.δ. 102/2013 (Α΄ 136),
ιζ) το άρθρο 13 του ν. 4521/2018 (Α΄ 13)
με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11, στην παρ. 2 του άρθρου 21, στην
παρ. 2 του άρθρου 31, στην παρ. 2 του άρθρου 41, καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 51
και την μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.