ΝΠΔΔ Τρίπολη: Προκήρυξη Προσλήψεων για τα θερινά ΚΔΑΠ

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020 10:18

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικαταβολή δίμηνης διάρκειας.

 Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07
  2. Τις διατάξεις της περίπτ. ιε της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/09
  3. Τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου 9 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Α/12-03-2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ85/τ. Α/11-04-2012)
  4. Τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης που ψηφίστηκε με την υπ΄αριθμ. 189/2013 Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
  5. Την υπ΄αριθμ. 254/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης
  6. Τις υπ΄αριθμ. 42/2020 και 43/2020 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης
  7. Τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο από 10-07-2020 έως 31-08-2020

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από 10-07-2020 έως 31-08-2020 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ Παιδαγωγού 1 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. Δύο (2) μήνες
ΠΕ Γυμναστή 2 Πτυχίο ή Δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή Δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Δύο (2) μήνες
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικών 1 Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π.)  Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας Δύο (2) μήνες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, Τίτλο Σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν εργασθεί στον ίδιο φορέα το τελευταίο δωδεκάμηνο από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης (Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Εθνικής Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου, 2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Τρίτη 07-07-2020.

 

Ο  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δήμου Τρίπολης

 

 

 

Κούρος Ηλίας