Δια περιφοράς η τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Τρίπολης

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 11:45

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00΄ – 13:00΄, θα πραγματοποιηθεί η δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ) τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Τρίπολης με τα παρακάτω θέματα:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ HΣας καλούμε την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ – 13:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ) σε τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20250), β) της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ., γ) της με υπ΄ αριθμόν  40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6

ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και δ)σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω  θέματα:

  1. Έγκριση κοπής δέντρων.
  2. Παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Γεύματα Τρίπολης ΟΕ» που βρίσκεται επί της πλατείας Αγ. Βασιλείου 5 στην Τρίπολη.

 Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ