Διαγωνισμός για το έργο “Διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων εντός ορίων ΤΚ Τυρού”

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 18:57

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Διακοσίων Εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ ( 270.000 € ).

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 03-12-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-12-2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την « ανοικτή διαδικασία » του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600011
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου.

Δείτε περισσότερα εδώ