Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 13:38

AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/2020  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 26ης  AYΓΟΥΣΤΟΥ 2020  

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  324/2020 

 

ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης

 

Στην Τρίπολη  σήμερα  στις 26  Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε Συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 21948/21-8-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η  Συνεδρίαση έγινε ‘κεκλεισμένων των θυρών’, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ αρ. 55Α/11-3-2020)  και του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο  Δήμαρχος κ. Τζιούμης Κωνσταντίνος.

Από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 41 μελών συμμετείχαν  34 και ονομαστικά οι:

1.        Παναγοπούλου Γεωργία (Πρόεδρος Δ.Σ.)

2.        Ψυχογυιός Βασίλειος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)

3.        Καραλής Θεόδωρος (Γραμματέας Δ.Σ)

4.        Χατζόπουλος Στέφανος

5.        Κούρος Ηλίας

6.        Λαγός Γεώργιος

7.        Μακαρούνης Δημήτριος

8.        Σπηλιόπουλος Γεώργιος

9.        Κανελλόπουλος Αλέξανδρος

10.     Τσαγκαρέλης Αντώνιος

11.     Οικονομόπουλος Γεώργιος

12.     Αλεξάκης Βασίλειος

13.     Καρούντζου Ελένη

14.     Παπαδάτος Ιωάννης

15.     Σμυρνιώτης Ιωάννης

16.     Κοσκινάς Δημήτριος

17.     Τασιγιαννάκης Δημήτριος

18.     Παρασκευόπουλος Ιωάννης

19.     Κουκάκης Σταύρος

20.     Νικήτας Ευάγγελος

21.     Μπουρτσουκλής Αγαμέμνων

22.     Σαμπράκος Ιωάννης

23.     Τρίκολας Κωνσταντίνος

24.     Παπαδημητρίου Σωτήριος

25.     Καρώνης Γεώργιος

26.     Καμπυλαυκάς Παναγιώτης

27.     Τσιαμούλος Νικόλαος

28.     Τσαμούλος Ζαχαρίας

29.     Παρασκευοπούλου – Καλασούντα Βασιλική

30.     Σταμάτης Χαράλαμπος

31.     Κατσαφάνας Κωνσταντίνος

32.     Τσαντήλα Κωνσταντίνα

33.     Βόσνος Δημήτριος

34.     Γούργαρης Ευάγγελος

Απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1.Ζαμπαθά Χριστίνα, 2.Κοσκινάς Παναγιώτης, 3.Λουμπαρδιάς Στυλιανός, 4.Μπρακουμάτσου Θεοδώρα, 5.Γεωργανόπουλος Νικόλαος, 6. Μαρκόπουλος Γεώργιος και 7.Φαχούρι Ιμπραχήμ

αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα.

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Κωστόπουλος Βασίλειος, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό.

Παρών στη Συνεδρίαση ήταν η δημοτική υπάλληλος κ. Κατσαφούρου Χέριετ, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Αρκαδίας κ. Μαρίνης Αγησίλαος, η Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Λαμπράκη Βασιλική καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας κ. Καλογεράς Δημήτριος.

Στη Συνεδρίαση ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τρίπολης κ. Παράσχος Παναγιώτης ενώ απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Ριζών κ. Τζιντής Νικόλαος, Αγριακόνας κ. Τσιάμας Γεώργιος, Βαλτετσίου κ. Τσούκας Παναγιώτης και  Βλαχέρνας κ. Κολίντζας Δημήτριος, αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Τζιούμη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. 43/4-8-2020  εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις το Ν 4555/2018 περί Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.: 60530/12-4-2017 (ΦΕΚ 1456/Β΄/28-4-2017) αποφ. Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοικ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Το άρθρο 79: Κανονιστικές Αποφάσεις και το άρθρο 82 περί ρύθμισης της κυκλοφορίας του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας »
 6. Την Εγκ.49/62650/23.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ: “Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής φόρων , τελών κλπ”.
 7. Την εγκ.41/12243/14.06.2007 ΥΠΕΣΔΔΑ: Η κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
 8. Την τεχνική έκθεση μελέτης ΣΕΣ 68/9-4-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
 9. Την 197/2017 Απόφαση ΔΣ Τρίπολης που αφορά στην έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της μελέτης «Αναθεώρησης κυκλοφοριακής Οργάνωσης Κεντρικής Περιοχής Τρίπολης» (ΦΕΚ 5478/6-12-2018)
 10. Το άρθρο 19 για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας του Ν4325/2015
 11. Tο γεγονός ότι ο σκοπός της λειτουργίας κανονισμού ελεγχόμενης στάθμευσης είναι η εύρυθμη λειτουργία της πόλης, για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 12. Την αρ 36/2020 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Τρίπολης για το θέμα
 13. Την αρ. 18/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Δήμου Τρίπολης για το θέμα
 14. Την αρ 333/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης για το θέμα
 15. Την διόρθωση του σχεδίου στο άρθρο 6 στην παράγραφο γ, για την εκ παραδρομής αναφορά σε προπληρωμένο χρόνο στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων ως ακολούθως: «με την έκδοση, ατελώς, κάρτας για την στάθμευση των μόνιμων κατοίκων, για ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο του χρήστη στην κοντινότερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας του, ισχύεις ενός έτους με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης πριν την λήξη της. Πάνω στην κάρτα θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και η περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης. Η κάρτα για την ατελή στάθμευση αφορά σε ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο του χρήστη και έχει ιχθύ για ένα ημερολογιακό έτος ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής της, ανανεώνεται το αργότερο στην  έναρξη  κάθε έτους με ενέργειες του χρήστη.

Ο χρήστης πριν την λήξη της ισχύος της δηλαδή στο τέλος του έτους, με ευθύνη του ιδίου του, προβαίνει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την έκδοσή της.»

Δεδομένης της ανεπάρκειας των νόμιμων θέσεων στάθμευσης, η οποία καθιστά απαραίτητη τη βελτιστοποίηση της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης των θέσεων που προσφέρονται επί των οδών (περιοχή Ελεγχόμενης στάθμευσης) και εκτός οδών (σε δημοτικούς ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους).

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

τη λήψη απόφασης

επί του Σχεδίου του Κανονισμού λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) για το κέντρο της Τρίπολης, προκειμένου για την βελτίωση της ζωής των πολιτών,λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία στάθμευσης (Κόκκινης ή Πορτοκαλί Σήμανσης) θα καθορίζεται ,κάθε φορά, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ανάγκες στάθμευσης και το φόρτο κάθε θέσης από την χρήση της
 • η προσθήκη νέων θέσεων ανά οδό ή προσθήκη νέων οδών θα προκύψει μετά από τροποποίηση του κανονισμού λειτουργιάς του ΣΕΣ έπειτα από τη λήψη των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων
 • οι θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης αυτών, θα καθοριστεί με την λήψη νέων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων

Επίσης, η δέσμευση θέσεων στάθμευσης σε οδούς, που δεν ανήκουν στην περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ, θα πραγματοποιείται με την έκδοση νέας σχετικής απόφαση του ΔΣ, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Δημοτική Αρχή προετοιμάζει νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στην λειτουργία του προτεινόμενου Συστήματος Στάθμευσης, προκειμένου για την άσκηση του απαιτούμενου έλεγχου για την εφαρμογή του, καθώς η επιτυχία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση της λειτουργίας του.

Τέλος για τον καλύτερη λειτουργιά  των υπηρεσιών και τον πολιτών στο πλαίσιο του Κανονισμού Στάθμευσης, η Δημοτική Αρχή εξετάζει την προμήθεια και εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος κατάλληλου στο παρόντα σχέδιο Κανονισμού Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Επιπροσθέτως ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού συμβουλίου :

 • Η με αρ. 36/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης με ΑΔΑ: 9ΡΘΒΩΗΡ-ΓΥΝ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των μελών του συμβουλίου κ.κ. Χατζόπουλου , Σίδερη και Ρέκκα οι οποίοι ψήφισαν υπέρ, αρνητική γνωμοδότηση στην ανωτέρω εισήγηση.
 • Η με αρ. 18/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑ: Ψ509ΩΗΡ-ΝΜΠ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση του σχεδίου κανονισμού της ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Η με αρ. 333/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ω74ΒΩΗΡ-ΘΥΨ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα θετική γνωμοδότηση για τον καθορισμό τελών στάθμευσης και προστίμων επί του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης.

Ακολούθησε η παρακάτω διαλογική συζήτηση.

κ. Δήμαρχος: Έχετε την εισήγηση έχει περάσει από τα αντίστοιχα όργανα την Ποιότητα Ζωής, την Τοπική Κοινότητα. Να διευκρινίσω κάτι – νομίζω το είχε θέσει ο κ. Τσιαμούλος σε προηγούμενο συμβούλιο- για τους μόνιμους κατοίκους γιατί είχε γίνει ένα λάθος τυπογραφικό, διατύπωσης είναι ατελώς. Μία προσθήκη θέλω να κάνω, επειδή υπάρχει μία αδικία θα το έλεγα, έχουμε πει ότι τα ξενοδοχεία που είναι στην περιοχή της ελεγχόμενης στάθμευσης μπροστά στην πόρτα τους θα έχουν δύο θέσεις ατελώς. Επειδή υπάρχουν δύο τρία ξενοδοχεία που είναι στο χώρο της ελεγχόμενης στάθμευσης αλλά είναι σε πλατεία, προτείνω να τους δώσουμε μία θέση ατελώς σε κάποιο σημείο κοντά στο ξενοδοχείο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν και αυτοί τους πελάτες τους. Αυτή την αλλαγή κάνουμε μέσα στο σχέδιο που έχουμε μία θέση, εφόσον το ζητήσουν βέβαια έτσι, γιατί πάντα ισχύει εφόσον το ζητήσουν τα ξενοδοχεία, αν δεν το ζητήσουν και δεν τους ενδιαφέρει…εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το βάλουμε μέσα μία θέση για τα ξενοδοχεία που είναι στην περιοχή της ελεγχόμενης στάθμευσης, δεν αναφερόμαστε σε κάποιο ξενοδοχείο που είναι κάπου αλλού που έχει ελεύθερο χώρο, που είναι σε περιοχές που είναι ελεγχόμενης στάθμευσης.

κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης:  Εγώ δύο πραγματάκια θέλω να πω, πρώτα απ΄όλα υπάρχει μία αντίφαση στο σχέδιο. Από τη μία λέμε ότι οι εισπράξεις τόσο των τελών όσο και των προστίμων που θα πηγαίνουν σε διάφορες διαδικασίες που θα αφορούν το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης μεταξύ αυτών και για μισθωμένα οικόπεδα και από την άλλη βλέπω ότι στο χώρο που λειτουργεί σήμερα στην κάτω αγορά έχουμε μόνο δύο θέσεις. Άκουσα κάπου ότι υπήρχε μια άποψη ότι είναι οικόπεδο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και δεύτερον υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για τις θέσεις ΑΜΕΑ η οποία είτε αν ληφθεί ενιαία το 289 έπρεπε να είναι τουλάχιστον 14-15, αν δε ληφθεί ανά περιοχή πρέπει να είναι minimum ένα ή 5%. Αυτά τα δύο πραγματάκια πρέπει να τα δούμε.

κ. Δήμαρχος: Για το θέμα των 12 ή 14, κ. Σμυρνιώτη μίλησα με την υπηρεσία και αυτοί τον βγάζουν με ένα τρόπο ότι είναι 12. Για το θέμα της κάτω αγοράς αν κατάλαβα καλά μου λέτε. Ακούστε να δείτε. Όπως καλά γνωρίζετε και σε επικοινωνία με το Υπουργείο Συγκοινωνιών για να κάνουμε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στην κάτω αγορά, προϋποθέτει επειδή το θεωρεί σαν χώρο πλατείας ή οικοπέδου, θέλει περίφραξη και άνθρωπο που θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Αυτό είναι η απαίτηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Υπάρχει αυτή η απαίτηση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχει γίνει μία μελέτη για υπόγειο πάρκινγκ στην κάτω αγορά και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διακήρυξη αν βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος ιδιώτης για να το κάνουμε με παραχώρηση. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη διακήρυξη. Μακάρι να βρεθεί κάποιος και να το πάρει. Δεν θέλουμε να έχουμε πάνω εκεί, πέραν του προβλήματος της περίφραξης , θα κάνουμε τώρα την προκήρυξη και αν δεν έρθει κανένας, θα κάνουμε μια περίφραξη θα βάλουμε και ένα κουβούκλιο εισόδου εξόδου ελέγχου και θα το κάνουμε. Η διακήρυξη ούτως ή άλλως αυτό θα πάει δύο μήνες μέχρι να εγκριθεί από την Πάτρα και όλες αυτές τις ιστορίες, ας τα αφήσουμε έτσι και αν δεν τελεσφορήσει η διαδικασία που σας είπα, το τροποποιούμε μετά. Για το θέμα των ΑΜΕΑ, αύριο θα το διευκρινίσουμε γιατί νομίζω πήρε και ο κ. Παπαδημητρίου για αυτό θα διευκρινίσουμε πάλι τη νομοθεσία και αν συμφωνούμε όλοι θα το κάνουμε 14. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.

κα Παρασκευοπούλου- Καλασούντα Βασιλική: Κάποιες διευκρινίσεις. Δεν είμαι αντίθετη καταρχάς στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά στον τρόπο στον οποίο έχει οργανωθεί. Έχετε βάλει 27 θέσεις μόνιμων κατοίκων ατελώς το οποίο όπως ορίζεται στη συνέχεια κάθε τέλος του χρόνου κατά σειρά προτεραιότητας θα ανανεώνονται οι θέσεις αυτές. Με ποιο κριτήριο βάλατε 27 θέσεις. Αν υπάρχει κάποιο κριτήριο. Γιατί να ανανεώνονται κατά σειρά προτεραιότητας; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος; Δηλαδή όποιος προλάβει πήρε την κάρτα του; Δεύτερον οι μόνιμοι κάτοικοι γενικότερα στο κέντρο είναι πολύ παραπάνω από 27 οι υπόλοιπες θέσεις αν αφαιρέσουμε τις 27 των μονίμων κατοίκων, τις 12 ή τις 14 των ΑΜΕΑ, οι υπόλοιπες θέσεις αν πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους θέλουν ετήσια κάρτα, οι υπόλοιπες θέσεις που μένουν λιγοστεύουν. Αυτός που θα έχει την ετήσια κάρτα, θα έχει συγκεκριμένη θέση; Θα αγοράζει το δικαίωμα στάθμευσης ή και συγκεκριμένη θέση ;

κ. Δήμαρχος: Εννοείτε θα πάρει την ετήσια κάρτα με πληρωμή;

κα Παρασκευοπούλου- Καλασούντα Βασιλική: Κάποιος που θα πάρει την ετήσια κάρτα με τα 600 € , θα έχει συγκεκριμένη θέση;

κ. Δήμαρχος: Αν θέλετε να ολοκληρώσετε να σας απαντήσω σε όλα. Αλλά σε αυτό που ρωτάτε τώρα είναι όχι, εννοείται ότι δεν θα έχει συγκεκριμένη θέση.

κα Παρασκευοπούλου- Καλασούντα Βασιλική: Δηλαδή θα έχει πληρώσει 600 ευρώ και θα κόβει βόλτες να δει , αν υπάρχει κάποια κενή θέση από αυτούς που θα έχουν τη χρήση της ξυστής κάρτας;

κ. Δήμαρχος: Την ετήσια ή την μηνιαία κάρτα μπορεί να την πάρει και ένας άλλος πολίτης που πηγαίνει συνέχεια στο κέντρο, ο οποίος δεν μένει στο κέντρο.

κα Παρασκευοπούλου- Καλασούντα Βασιλική: Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πληρώσει αυτά τα λεφτά μπορεί και να μην βρουν θέση;

κ. Δήμαρχος: Αν πούμε ότι δίνουμε όλες τις θέσεις και κρατάνε κάποια συγκεκριμένη θέση, δεν θα υπάρχει θέση μετά για αυτούς που κάνουν μια δουλειά να πάνε στο κέντρο, έναν επισκέπτη και λοιπά. Δεν μπορείς να τις πιάσεις όλες τις θέσεις. Έτσι γίνεται σε όλες τις πόλεις. Δεν μπορείς να τις πιάσεις όλες τις θέσεις με ανθρώπους είτε μόνιμους είτε με ετήσιες κάρτες. Γιατί τότε εξασφαλίζεις ένα πάρκινγκ έστω με 600€ σε εμένα ας πούμε που μένω κοντά στο κέντρο και ο πελάτης των καταστημάτων αυτών που θέλει να κάνει μια δουλειά, δεν μπορεί να βρει ποτέ θέση πάρκινγκ.

κα Παρασκευοπούλου- Καλασούντα Βασιλική: Σίγουρα όμως θα υπάρξει πρόβλημα με τον τρόπο αυτό που λέτε.

κ. Δήμαρχος: Τι πρόβλημα θα υπάρξει;

κα Παρασκευοπούλου- Καλασούντα Βασιλική:Γιατί εγώ θα έχω την κάρτα αλλά όλες οι θέσεις θα έχουν καταληφθεί από κάποιους που έχουν τη χρήση του ενός ευρώ.

κ. Δήμαρχος: Το ξέρεις από την αρχή και δεν θα πάρεις αν δεν θέλεις να έχεις αυτό το ρίσκο.

κα Παρασκευοπούλου- Καλασούντα Βασιλική: Δηλαδή θα πληρώσει κάποιος τα εξακόσια ευρώ και μπορεί να μην έχει θέση να σταθμεύσει; Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Δεν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί ένα ανώτατο όριο στο οποίο θα μπορούν να αγοράσουν την ετήσια ή έστω και τη μηνιαία οι μόνιμοι κάτοικοι; Μα όλο αυτό το κάνουμε για να εξυπηρετούνται όσοι θα βγουν στα μαγαζιά, θέλουν να κάνουν τις δουλειές τους.  Γιατί να μην υπάρξει μια πρόβλεψη για τους μόνιμους κατοίκους σε τρία τέσσερα πέντε οικόπεδα, δεν ξέρω, να μισθωθούν από το Δήμο;

κ. Δήμαρχος: Αυτό κα Καλασούντα είναι μετέπειτα βήμα. Γιατί αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει στις προηγούμενες δημοτικές αρχές, πρέπει πρώτα να έχεις έσοδα από ελεγχόμενη για να πας να νοικιάσεις μετά, δεν μπορείς να το κάνεις εκ των προτέρων. Και είναι στόχος αυτός.

κα Παρασκευοπούλου- Καλασούντα Βασιλική: Θεωρώ όμως ότι τη συγκεκριμένη στιγμή που το φέρνετε σαν θέμα, δεν είναι σωστά οργανωμένο. Θα έπρεπε να έχει γίνει πρόβλεψη σε κάποιες εισόδους της Πόλης σε τρία τέσσερα σημεία να μισθωθούν κάποια αγροτεμάχια, κάποια οικόπεδα.

κ. Δήμαρχος: Σας επαναλαμβάνω δεν μπορούμε τώρα να μισθώσουμε, εφόσον δεν έχουμε έσοδα. Θα έχουμε πρώτα έσοδα και μετά θα μισθώσουμε. Μπορεί κάποιος να θέλει να πληρώσει τα 600 και να ψάχνει να βρει θέση γιατί να το αποκλείσουμε. Δεν αποκλείουμε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι επιλογή του πολίτη, αν θέλει το κάνει αυτό.

κα Παρασκευοπούλου- Καλασούντα Βασιλική: Η τοποθέτησή μου ήταν αυτά που σας είπα, απλά το άρθρο 6 και η οικονομική επιτροπή που το ψήφισε, εδώ πέρα έτσι όπως το έχετε φέρει δεν φαίνεται να έχει ενημερωθεί για τις θέσεις που υπάρχουν ατελώς. Η εισήγηση εδώ πέρα που μας φέρνετε που είναι από την οικονομική επιτροπή, απλά λέει ότι οι κάτοικοι θα προπληρώνουν κάποιες θέσεις. Στην εισήγηση που έχει ψηφίσει η οικονομική επιτροπή δεν αναφέρονται μέσα δεν είναι ίδια με την εισήγηση που μας έχετε φέρει στο Δημοτικό συμβούλιο. Δεν ξέρω αν λείπουν κάποια χαρτιά.

κ. Δήμαρχος: Εξήγησα ότι έγινε τυπογραφικό λάθος και πέρασε κατ΄αυτόν τον τρόπο. Το εξήγησα και σε προηγούμενο συμβούλιο που είχε ρωτήσει ο κ. Τσιαμούλος, το εξήγησα αυτό έγινε τυπογραφικό λάθος από την υπηρεσία, σε ένα σημείο έγινε ατελώς και σε άλλο έλεγε ότι πληρώνουν.

κ. Τσιαμούλος Νικόλαος: Και στην Κοινότητα και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τουλάχιστον εκεί είναι ενημερωμένοι για το τυπογραφικό λάθος;

κ. Δήμαρχος: Ναι αφού το είπα στα συμβούλια.

κ. Παράσχος Παναγιώτης: Η Κοινότητα Τρίπολης το διόρθωσε στην απόφασή της.

Κα Πρόεδρος: Νομίζω ότι λήγει εδώ η συζήτηση.

κ. Βόσνος Δημήτριος : Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο ή τον αρμόδιο επειδή ζητούσαν ειδικές θέσεις συμφωνώ καταρχήν με την εισήγηση, απλώς διευκρινιστικά επειδή ζητούσαν ξέρω ειδικές θέσεις οι Δικαστικοί είτε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, είτε επειδή έχω την ευθύνη για το κέντρο Πρόληψης, ζητούσε και το Κέντρο Πρόληψης, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα αυτή;

κ. Δήμαρχος: Παραμένουν.

κ. Γούργαρης Ευάγγελος: Αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους στις 17 Ιούνη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι άλλες παρατάξεις πλην της λαικής συσπείρωσης ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στο Κέντρο της Τρίπολης. Ένα μέτρο καθαρά εισπρακτικό σε βάρος των δημοτών μας και κυρίως των μονίμων κατοίκων του κέντρου που πρέπει να πληρώσουν 720 € το χρόνο για στάθμευση ενός αυτοκινήτου. Εκείνες τις ημέρες άκουσα και τον επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις που ψήφισαν αυτή την ομόφωνα λαθεμένη απόφαση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο όπου ο βασιλικότερος του Βασιλέως επέκρινε τη Δημοτική Αρχή γιατί άργησε να βάλει το χέρι στην τσέπη των δημοτών, άργησε όπως είπε να φέρει το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης και ο Δήμος χάνει λεφτά. Οι δημότες μας πληρώνουν ένα κάρο φόρους και τέλη και δικαιούνται ελεύθερη στάθμευση και ο Δήμος οφείλει να την εξασφαλίσει. Θα μπορούσε για παράδειγμα στις εισόδους της Πόλης να φτιάξει μεγάλους χώρους ελεύθερης στάθμευσης και με ένα βανάκι σε μια συχνότητα 15 λεπτών να μεταφέρει δωρεάν προς και από το κέντρο τους οδηγούς να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους. Θα μπορούσε επιπλέον να εξασφαλίσει και μικρότερους χώρους μέσα στην Πόλη, αν υπήρχε ανάγκη να καθιερώσουμε και κάποιες θέσεις ένα πολύ μικρό αριθμό θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο αυτό θα έπρεπε να γίνει χωρίς χαράτσι. Στην κόκκινη ζώνη όπως σωστά τη χαρακτηρίσατε – κόκκινη ζώνη είναι όταν μιλάμε για 2 € την ώρα- θα πληρώνει ο χρήστης 55 με 60 λεπτά στην δική μας την πρόταση ο χρήστης θα πληρώνει 55 με 60 λεπτά για τη διάρκεια μιας μόνο ώρας αντί των 2 € που πληρώνει σήμερα και στη λιγότερο κόκκινη 35 με 40 λεπτά αντί του ενός ευρώ. Τώρα δυόμιση μήνες μετά την απόφαση έρχεστε σήμερα και λέτε ότι εκ παραδρομής μπήκε το χαράτσι των 720 € στους μόνιμους κατοίκους του Κέντρου και ότι από εδώ και πέρα θα σταθμεύουν ατελώς ένα αυτοκίνητο κάθε μόνιμος κάτοικος του κέντρου. Να δεχθώ το εκ παραδρομής αλλά η ουσία δεν αλλάζει, το χαράτσι παραμένει. Με μόνο 27 ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο δεν ικανοποιούνται ούτε στο ελάχιστο οι ανάγκες στάθμευσης των μονίμων κατοίκων του κέντρου που θα υποχρεωθούν και πάλι να πληρώσουν σύμφωνα με το τιμολόγιο που επιβάλλει εδώ η πρότασή σας με το σχέδιο του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης. Καταλαβαίνετε ότι καταψηφίζω αυτή την πρόταση.

κ. Δήμαρχος: Μια διευκρίνιση. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος αλλά στην Ποιότητα Ζωής οι άλλες παρατάξεις ψήφισαν παρών, δεν ψήφισαν ομόφωνα που λέτε. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι το παρών δεν μετράει και για αυτό γράφεται στην απόφαση ομόφωνα. Για την αποκατάσταση της αλήθειας αν διαβάσετε την απόφαση

κ. Γούργαρης Ευάγγελος: Το διάβασα αλλά αν δεν ήθελαν να είναι ομόφωνη, είναι όλοι παλιοί αυτοδιοικητικοί και ξέρουν τι έπρεπε να κάνουν.

κ. Σαμπράκος Ιωάννης: Κ. Δήμαρχε να ρωτήσω καταρχήν για αυτό που είπατε για τα ξενοδοχεία. Επειδή στην ουσία δύο ξενοδοχεία είναι αυτό που είναι στον πεζόδρομο και ένα στην πλατεία. Είναι σύμφωνοι με αυτό το θέμα με της μίας μόνο θέσης. Δηλαδή θα είναι αδικία να παίρνουν οι άλλοι δύο θέσεις και αυτοί να πάρουν μόνο μία.

κ. Δήμαρχος: Κοιτάξτε να δείτε παίρνουν δύο θέσεις που είναι μπροστά

κ. Σαμπράκος Ιωάννης: Εντάξει το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά κοντά τους είναι οι δρόμοι

κ. Δήμαρχος: Να δούμε δεν έχει κάνει αίτημα κανένας.

κ. Σαμπράκος Ιωάννης: Ναι αλλά καλό θα ήταν να είμαστε σε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους γιατί

κ. Δήμαρχος: Είμαστε σε επικοινωνία.

κ. Σαμπράκος Ιωάννης: Όχι εσύ πάρε μία και οι υπόλοιποι δύο. Αν συμφωνούν και αυτοί να είμαστε σε επαφή μαζί τους. Και μια τοποθέτηση κα Πρόεδρε θα μου επιτρέψετε. Εγώ θα πω ότι αργήσατε κ. Δήμαρχε να την κάνετε την ελεγχόμενη στάθμευση, αυτή είναι η δικιά μου θέση γιατί η ελεγχόμενη στάθμευση διαχειρίζεται την κυκλοφορία και επειδή εγώ μένω στο κέντρο, πληρώνω πάνω από ένα χιλιάρικο βενζίνη ψάχνοντας θέση. Αυτό που θέλω να σας πω κ. Δήμαρχε είναι ότι ειλικρινά είναι λίγες οι θέσεις των 27, δηλαδή θα πρέπει να την επανεξετάσουμε με τις αιτήσεις που θα έχετε έτσι ώστε να αυξήσουμε τις θέσεις γιατί πιστεύω γύρω στις 50 θέσεις και όχι στις 27. Να μην μείνουμε στις 27 μόνο αλλά επανεξετάζοντας τις αιτήσεις που θα δεχθούμε να δούμε αν θα τους αυξήσουμε ή όχι.

κ. Δήμαρχος: Κ. Σαμπράκο πενήντα δεν είναι με τίποτα, αν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια ας πούμε. Δεν είναι πενήντα.

κ. Σαμπράκος Ιωάννης: Πάντως να το επανεξετάσουμε αν έχουμε άλλες αιτήσεις κ. Δήμαρχε.

κ. Ψυχογυιός Βασίλειος: Μια ερώτηση σχετικά με την έκδοση των καρτών, έχει εξεταστεί η περίπτωση να γίνεται αυτό μέσω εφαρμογής;

κ. Δήμαρχος: Το γράφουμε έχουμε ήδη μιλήσει.

κ. Ψυχογυιός Βασίλειος: Έχει προϋπολογιστεί κόστος;

κ. Δήμαρχος: Όχι θα κάνουμε διαγωνισμό. Το λέει στο τέλος.

κ. Παπαδημητρίου Σωτήριος: Έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα το οποίο έρχεται σήμερα το οποίο μας απασχόλησε στην προηγούμενη Διοίκηση πάρα πολύ, πέρασε από χίλια μύρια κύματα. Διότι και σε αυτή την περίπτωση είχαμε την εξής ατυχή συγκυρία, την αλλαγή του Νόμου. Μας υποχρέωσε τότε για να υπάρξει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης θα έπρεπε να υπάγεται μέσα σε μία εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Έτσι αναγκαστήκαμε λοιπόν να τρέξουμε την κυκλοφοριακή μελέτη. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτό, δυστυχώς μας πήρε πάρα πολύ χρόνο. Εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό. Το θετικό είναι ότι έρχεται, το θετικό είναι ότι θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα για το κυκλοφοριακό και γενικά για την εικόνα της πόλης της Τρίπολης. Από εκεί και πέρα θέλω να κάνω δύο τρεις επισημάνσεις. Καταρχήν όπως είπαμε κ. Δήμαρχε, ενημερώθηκα και από την Υπηρεσία για το θέμα των ΑΜΕΑ και πρέπει να το δούμε πέρα από τους αριθμούς και τα ποσοστά, να το δούμε και ανά περιοχές γιατί η μείωση αυτή που έχει επέλθει στον αριθμό, υπάρχουν κάποιοι δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου και αυτό να το δούμε έτσι με λίγο λεπτομέρεια. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να δούμε επίσης είναι σχετικά με τους ανεφοδιασμούς των καταστημάτων. Εδώ όπως αναγράφεται στη σελίδα 10 οι συνάδελφοι να το δουν όπως το έχουμε εδώ πέρα, λέει για ότι για τις οδούς εφαρμογής ΣΕΣ επιτρέπεται ελεύθερα η στάση και η στάθμευση φορτηγών – οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 8 τόνους για φορτοεκφόρτωση τροφοδοσία καταστημάτων στις οδούς εφαρμογής του ΣΕΣ κατά τις ώρες 6 πρωινή έως 8 πρωινή κάθε μέρα και 3 – 5 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Θεωρώ ότι αυτό για την απογευματινή κάθε Δευτέρα και Τετάρτη να το δούμε μήπως το επεκτείνουμε και τις υπόλοιπες μέρες. Επειδή είχα συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες και επειδή κατά το παρελθόν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έκανα και αυτή τη δουλειά, ήδη η πρωινή προθεσμία είναι πάρα πολύ σφιχτή και αν πραγματικά θέλουμε μια σωστή και ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους επαγγελματίες αυτοί που δραστηριοποιούνται, αυτοί που έρχονται για συναλλαγές με τα αυτοκίνητά τους εδώ πέρα να δώσουμε τη δυνατότητα να είναι νόμιμοι. Γιατί αν το αφήσουν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ανεφοδιασμό το μεσημεριανό, όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν ή γκρίνιες ή παρανομίες. Θέλω να το δείτε αυτό κ. Δήμαρχε γιατί είναι πολύ σοβαρό. Και ένα τρίτο θέμα και κλείνω στο άρθρο 10 που λέτε κάρτα ειδική κάρτα απαλλαγής τελών στάθμευσης, να το δούμε λίγο να είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο τρόπος και ο λόγος. Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες ούτε να υπάρχουν άλλα θέματα είτε με φορείς είτε με πολίτες.

κ. Δήμαρχος: Στο τελευταίο κ. Παπαδημητρίου που είπατε είναι αυτό που είπε προηγούμενα ο κ. Βόσνος έχουμε παραχωρήσει σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτό λέμε εδώ το έχουμε ήδη κάνει αυτό σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Σαν Δήμος. Τώρα πως θα ελέγχουμε ότι ο τάδε είναι υπάλληλος δικαστικός ή τέτοια είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν μπαίνει μέσα εδώ. Το πρώτο που είπατε για τις θέσεις ΑΜΕΑ δεν ξέρω τώρα να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση, αυτές οι θέσεις που λέμε οι 12 είναι μέσα στο χώρο, δεν καταργούμε θέσεις που είναι στην Ουάσιγκτον που είναι στην Πλατεία Άρεως που είναι πίσω από το Μαλλιαροπούλειο καθορισμένες θέσεις ΑΜΕΑ, αυτές δεν καταργούνται. Αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν, οι 12 είναι που βρίσκονται μέσα στο τετράγωνο αυτό της ελεγχόμενης στάθμευσης. Επομένως δεν μειώνουμε τον αριθμό θέσεων ΑΜΕΑ. Και πιθανών οι 12 που λέμε μέσα στο συγκεκριμένο τετράγωνο να μην είναι αυτή τη στιγμή 12, να μην έχουμε δηλαδή 12 βαμμένες μπλε μέσα στο τετράγωνο γιατί είναι αυτοί που είναι στην πλατεία Άρεως, είναι και αυτοί που είναι πίσω στα τουριστικά είναι σε πολλά άλλα σημεία θέσεις ΑΜΕΑ. Αυτές δεν τις πειράζουμε να το ξεκαθαρίσω θέλω για να μην νομισθεί ότι όλες θα είναι 12 σε όλη την Πόλη, 12 θα είναι ή αν χρειάζεται 14 από το νόμο να το δούμε αύριο το πρωί είπαμε θα είναι αυτές που θα είναι στο τετράγωνο της ελεγχόμενης στάθμευσης και αυτές κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα είναι περισσότερες από τις ήδη υπάρχουσες σε αυτό το τετράγωνο. Άρα δεν μειώνουμε θέσεις. Τώρα το θέμα της τροφοδοσίας των καταστημάτων βάλαμε τα ωράρια κ. Παπαδημητρίου που είχαμε σε μια παλιά απόφαση που είχαμε δεν θυμάμαι αν ήταν με εσάς ή με τον κ. Σμυρνιώτη που είχαμε πάρει ένα ωράριο λειτουργίας πότε μπορούν να γίνονται η τροφοδοσία των καταστημάτων το ίδιο βάλαμε. Πιθανών το 8 να πρέπει να γίνει λίγο παραπάνω. Πιθανών να πρέπει να γίνει παραπάνω.

κ. Παπαδημητρίου Σωτήριος: Κ. Δήμαρχε είπατε για την επέκταση του πρωινού, κοιτάξτε παρακαλώ πολύ και το μεσημεριανό αυτό που σας είπα, όχι μόνο Δευτέρα Τετάρτη για τα καταστήματα για τον ανεφοδιασμό. Και μια τελευταία παράκληση να δούμε λίγο το θέμα της Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον είναι ένας πολύπαθος Δήμος τον αναφέρετε εδώ μήπως μπορούμε να ορίσουμε και μία θέση ή δύο να μην είναι ελεγχόμενη στάθμευση να είναι ολιγόλεπτης στάσης. Τα καταστήματα το είχαν ζητήσει σας το λέω σας το μεταφέρω θέματα από τις συσκέψεις που είχαμε κάνει από την προηγούμενη Διοίκηση προβληματισμοί και θέματα που είχαν ανακύψει.

κ. Δήμαρχος: Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο θέμα των καταστημάτων ότι αυτά τα σπασίματα που έχει ο δρόμος υποτίθεται είναι για να κατέβει κάποιος να ψωνίσει παρκάρουν και αφήνουν το αυτοκίνητο μία και δύο ημέρες και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Δεν υπάρχει ο όρος πουθενά στη νομοθεσία ολιγόλεπτη στάθμευση το ψάξαμε πάρα πολύ αυτό κ. Παπαδημητρίου, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα των καταστημάτων της Ουάσιγκτον. Ένα από τα προβλήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο να ξέρει ο άλλος ότι πάει μία ώρα αλλά θα πληρώσει, δεν μπορεί να το αφήσει να πάει στη δουλειά του ξέρω εγώ στη ΔΕΗ και να γυρίσει την άλλη ημέρα να το πάρει το απόγευμα το αυτοκίνητο.

κ. Τσιαμούλος Νικόλαος: Πάνω σε αυτό η 28η έχει πάρα πολλά καταστήματα και έχει και πολλούς μόνιμους κατοίκους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο άλλος που θα έχει την κάρτα μόνιμου κατοίκου θα την βάλει και θα το παρκάρει δηλαδή δεν θα έχει ποτέ επί της ουσίας όπως και δεν είχε ποτέ φορτοεκφόρτωση, το καταλαβαίνω το πρόβλημα που λέτε, αλλά δεν το λύνουμε εδώ.

κ. Δήμαρχος: Πρόσεξε κάνεις ένα λάθος Νίκο. Δεν είναι στην 28η να πάει όπου θέλει θα είναι συγκεκριμένες των μονίμων. Δεν είναι όλες.

κ. Τσιαμούλος Νικόλαος: Ναι. Ο άλλος που παίρνει με το χρόνο όμως, αφήστε των μόνιμων, ο άλλος που παίρνει με το χρόνο μπορεί να το αφήσει γιατί μένει στην 28ης γιατί όπως ξέρετε είναι και πολλές πολυκατοικίες. Είναι ένα θέμα εν πάση περιπτώσει. Δεν λύνεται εδώ.

κ. Λαγός Γεώργιος: Για να εισηγηθεί ένας Αντιδήμαρχος και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να συζητάει, παρόλη την ευαισθησία που έχουμε όλοι το εννοώ όλοι για τα ΑΜΕΑ δεν πρέπει να συζητάει με τον οποιονδήποτε αλλά πρέπει να μιλάει θεσμικά. Ο εντοπισμός του θέματος των 12 θέσεων των 14,45, 5% επί των θέσεων, είναι από το σύλλογό τους εντοπισμένων, ήδη έχουμε έρθει σε επαφή να το συζητήσουμε διότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση να περάσει το 12 τώρα και άλλες δύο μετά, αφού λειτουργήσει η ελεγχόμενη στάθμευση και να δούμε που ακριβώς διευκολύνονται να μπούνε εφόσον είναι νόμιμο, εφόσον δεν είναι νόμιμο πιθανών όλοι μας να μην έχουμε  αντίρρηση να δώσουμε και δύο θέσεις εφόσον εξυπηρετείται, μαζί με κάποια άλλα θέματα όπως θέματα αισθητικής. Παραδείγματος χάριν σε πολλές πόλεις τώρα δεν βγάζουν το μπλε μέσα εκεί που είναι τα ΑΜΕΑ το κάνουν όλο μπλε και κάνουν άσπρο το χώρο για να γίνεται πιο έντονος ο χώρος και να μην μπορεί να αμφισβητεί κανένας ότι αυτός είναι χώρος ΑΜΕΑ. Μαζί με άλλα θέματα λοιπόν που έχουμε δεσμευτεί ότι θα συζητήσουμε και πολύ σύντομα θα έρθει λοιπόν και η απάντηση που όλοι νομίζω σε αυτό είσαστε σύμφωνοι γιατί ξαναλέω έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες το που ακριβώς το θέλουν και πως ακριβώς να τις χαρακτηρίσουμε κάτω ή τι άλλα προβλήματα θα βάλουν. Άρα αυτά τα προβλήματα στη Διοίκηση τα λύνει θεσμικά πρώτα και όχι για να έχει μία σοβαρή τοποθέτηση και όχι με το να λέμε τις ευαισθησίες μας ο καθένας.

κ. Κούρος Ηλίας: Εγώ θέλω να κάνω μία πρόταση σχετικά με τους μόνιμους κατοίκους. Πολλοί μόνιμοι κάτοικοι έχουν δύο αυτοκίνητα και τρία μπορεί να έχουν. Στην ίδια κάρτα εφόσον πάνε την άδεια ότι τους ανήκουν τα αυτοκίνητα να είναι και τα δύο νούμερα. Πολλές φορές όλοι αντιμετωπίζουμε το εξής: πάμε ένα αυτοκίνητο στο συνεργείο και κινούμαστε με το άλλο, αυτό είναι εξυπηρέτηση και δεν ζημιώνει τίποτα γιατί έχουμε μία κάρτα άρα ένα αυτοκίνητο θα χρησιμοποιούμε. Ταυτόχρονα το ίδιο μπορεί να γίνει και σε αυτούς που πληρώνουν 60€, να έχουν παράδειγμα την ίδια κάρτα που μπορεί να εναλλάσσουν το ένα αυτοκίνητο με το άλλο, ανάλογα με τις ανάγκες τους και ανάλογα με το τι θέλουν. Και το τρίτο που θέλω να πω δεν ξέρω αν είναι εφικτό να γίνει, στην κάτω αγορά να είναι για τους μόνιμους κατοίκους καθαρά και εφόσον έχουμε αυτά τα προβλήματα που λέτε με δωρεάν παραχώρηση, δηλαδή με τους μονίμους κατοίκους με την κάρτα τους πλέον για να βάλουν στην κάτω αγορά και να απεγκλωβιστεί όλο το κέντρο και όλα τα πάρκινγκ που μπορεί να είχαν πάρει οι μόνιμοι κάτοικοι και να τοποθετηθούν στην κάτω αγορά. Αυτό τι σημαίνει ότι κάποια τετράγωνα οικοδομικά θα ορισθούν και θα πουν ότι στο τάδε οικοδομικό το τάδε και το τάδε οικοδομικό τετράγωνο θα εξυπηρετούνται με την κάτω αγορά. Δεν ξέρω όμως αν είναι εφικτό αυτό. Δηλαδή αν μπορεί να γίνει με νομοθεσία. Αλλά αν γίνει θα λύσει πολλά θέματα.

κ. Δήμαρχος: Καταρχάς για την κάτω αγορά σαν πάρκινγκ τα είπαμε πριν με τον κ. Σμυρνιώτη. Αυτό που είπατε κ. Κούρο έχει το εξής πρόβλημα: ότι όταν πας όλους τους μόνιμους κατοίκους στην κάτω αγορά, ο άλλος που μένει στην πλατεία Αγίου Βασιλείου μόνιμα- δηλαδή θέλω οι μόνιμες θέσεις των μόνιμων κατοίκων θα πρέπει να μοιραστούν σε όλα τα σημεία για να εξυπηρετούν όλο τον κόσμο αυτός που μένει στην Πλατεία Αγίου Βασιλείου μέσα στο κέντρο ή σε μία οδό γύρω από την πλατεία Αγίου Βασιλείου δεν μπορεί να παρκάρει στην κάτω αγορά, αν είναι να το παρκάρει στην κάτω αγορά που  είναι 200 μέτρα 300, καλύτερα να πάει να το αφήσει λίγο πιο πάνω να το αφήσει εκεί που δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Δεν βολεύει τους πας όλους σε ένα σημείο γιατί δεν μένουν σε ένα σημείο και ειδικά στην κάτω αγορά δεν μένει και κανένας, μια πολυκατοικία είναι αλλά και αυτοί έχουν υπόγειο πάρκινγκ.  Τώρα το άλλο κ. Κούρο που είπατε μία κάρτα και τη βάλετε για όποιο αυτοκίνητο είναι στο κέντρο να το δούμε αλλά δεν ξέρω μήπως γίνεται και αντιγραφές της κάρτας.

κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης: Στον κ. Κούρο να πω ότι από την εμπειρία που είχα εγώ ότι όλα τα έσοδα περίπου 190 χιλιάδες σε δύο χρόνια και τον ένα χωρίς Δημοτική Αστυνομία τα έφερε η κάτω αγορά γιατί είναι και εύκολο και δημιουργείται και συνείδηση πληρωμής. Γιατί ήταν και πιο εύκολα ελεγχόμενη. Αν δεν έβαζε κάρτα ένας τον έγραφε σε μηδέν χρόνο. Τώρα αν είναι τρεις εδώ τέσσερις εκεί πέντε εκεί δεν γίνεται. Πρέπει να πάει αναλογικά.

κ. Ψυχογυιός Βασίλειος: Όντως στην εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφέρεται το ηλεκτρονικό σύστημα αλλά στον κανονισμό στο άρθρο 2 που αναφέρει τους τρόπους που κάποιος καταλαμβάνει τις θέσεις γιατί πράγματι αφού ψηφίζουμε τον κανονισμό γιατί να μην μπει από τώρα αυτό;

κ. Δήμαρχος: Γιατί πρέπει να αναφέρεται ακριβώς ποιο ηλεκτρονικό σύστημα, πρέπει να αναφέρεις ακριβώς τον τρόπο που θα τον κάνεις. Και επειδή υπάρχει μια διαδικασία μπορεί να μπει μετά πολύ εύκολα. Γιατί δεν ξέρουμε ποιον τρόπο θα βάλεις ηλεκτρονικά, υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά συστήματα.

κ. Τσιαμούλος Νικόλαος: Κοιτάξτε να δείτε είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές και απασχολήσει το Δημοτικό συμβούλιο και στις προηγούμενες δύο Δημοτικές αρχές καλώς ή κακώς με την αλλαγή του νόμου ήρθε επιτέλους η κυκλοφοριακή. Εδώ όμως γιατί περιμέναμε πως και πως ο κ. Δήμαρχος προσωπικά γνωρίζει τις θέσεις μου με αυτό το θέμα και για τα χρήματα που ίσως να έχουν χαθεί. Αλλά ήρθε σήμερα τακτικό θέμα η ελεγχόμενη στάθμευση με πάρα πολλά κενά απ΄ότι άκουσα από όλους τους συναδέλφους, άλλος ζητάει αυτό, άλλος ζητάει εκείνο, υπάρχει η αδικία ότι ο άλλος θα πληρώσει 600 €, οπότε γιατί το κάνουμε αυτό για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, να βάλουμε μια σειρά στο πάρκινγκ και να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να αδικούμε και άλλους. Γιατί κανείς τελικά στα έσοδα που προσδοκούμε κ. Δήμαρχε- γιατί προσδοκούμε κάποια έσοδα- για να χτίσουμε πιο καλή ελεγχόμενη στάθμευση δεν θα πάει να πάρει μια κάρτα 600 € για να ψάχνει να βρίσκει πάρκινγκ. Όπως ας πούμε το πάρκινγκ και η θέση στάθμευσης είναι για ένα αυτοκίνητο, δεν είναι για αυτούς που έχουν τρία ή τέσσερα αυτοκίνητα. Κατά τη δική μου άποψη. Ή πρέπει να γράφει και το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί κάποιος να αγοράζει μια κάρτα και να βγάζει μονίμως μια θέση να βγάζει το ένα και να βάζει το άλλο. Το θέμα είναι να γίνει λειτουργικό ώστε να μπορεί ο επισκέπτης  αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ γιατί η Πόλη δεν είναι ούτε χιλιόμετρο να μπορεί ο επισκέπτης να μπορεί να παρκάρει να έρθει και να φύγει. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά. Σας σημείωσε και η κα Καλασούντα – Παρασκευοπούλου κάποιες ενστάσεις εμείς το περιμέναμε πως και πως αυτό το θέμα φαίνεται όμως ότι πραγματικά δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ σοβαρά. Για αυτό το λόγο για να μην σας καθυστερώ εμείς σαν παράταξη θα ψηφίσουμε παρών.

κ. Δήμαρχος: Το θέμα έχει μελετηθεί από όλες τις πλευρές του και υπάρχουν θέματα που πάντα πρέπει να τα δεις και στην πράξη όταν λειτουργεί ένα σύστημα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο κάθε συνάδελφος να βάλει ένα πιθανό ερώτημα πάντα γίνεται αυτό. Όμως το θέμα έχει μελετηθεί λεπτομερώς. Επειδή το άκουσα πολλές φορές ότι υπάρχει καθυστέρηση και λοιπά δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Αυτό ήρθε μαζί με τον ΟΕΥ γιατί προϋποθέτει λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας. Ο ΟΕΥ είναι έτοιμος από τον Μάρτη μήνα αλλά επειδή δεν κάναμε ποτέ συμβούλιο δια παρουσίας θα είχε έρθει από τότε το θέμα. Μόνο στους επικεφαλής το έχουμε στείλει τρεις μήνες τέσσερις τον ΟΕΥ. Επομένως δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση στη δημιουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης. Από εκεί και μετά μικροθέματα αν πρέπει να είναι 27 στους μονίμους ή πρέπει να είναι 32 υπάρχουν πάντα και 32 να ήταν θα έλεγε ο άλλος γιατί να μην είναι 35, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Το μόνο θέμα που υπάρχει, γιατί υπάρχει μια ερμηνεία στη νομοθεσία είναι οι θέσεις των ΑΜΕΑ 12 ή 14 το οποίο αύριο το πρωί θα βρεθεί. Θα μου επιτρέψετε να σας πάρω και τηλέφωνο να σας πω τελικά ότι είναι 14 να σας το πω, γιατί υπήρξε μια παρερμηνεία στη νομοθεσία, ήδη η υπηρεσία σήμερα δεν μου απάντησε, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Για το θέμα της κάτω αγοράς μίλησα συγκεκριμένα πράγματα. Θα γίνει αυτό τώρα αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Έχουμε ετοιμάσει μελέτη είμαστε έτοιμοι να βγούμε σε διακήρυξη αν βρεθεί ανάδοχος και το πάρει δεν μπορεί να έχεις ελεγχόμενη πάνω εκεί. Από ότι καταλαβαίνω πλην του κ. Γούργαρη που έχει τους δικούς του λόγους δεν διαπίστωσα ότι υπάρχει αντίθεση από άλλες παρατάξεις να εφαρμόσουμε επιτέλους ελεγχόμενη στάθμευση στην Πόλη μας. Τους λόγους όλους τους είπατε ότι θα διευκολύνει και όλα αυτά που είπατε. Από εκεί και πέρα αν δεν κάνεις το πρώτο βήμα δεν ξεκινάς τίποτα. Θα το δούμε να έχουμε και τη Δημοτική μας Αστυνομία να το ελέγξουμε γιατί το βασικό είναι να ελέγξεις ένα σύστημα δεν είναι να το φτιάξεις και να μην μπορείς να το λειτουργήσεις, να μπορούμε να το  ελέγξουμε και δεν είναι το πρώτιστο για μένα τα έσοδα. Είναι τα έσοδα σημαντικό αλλά είναι να υπάρξει μια τάξη και μια βελτίωση του κυκλοφοριακού τουλάχιστον στο κέντρο της Πόλης, αυτό είναι που θα προσφέρει η ελεγχόμενη στάθμευση κυρίως.

κ. Βόσνος Δημήτριος: Θέλω δύο θέματα να θίξω. Ένα αυτό που αναφέρθηκε και από τον κ. Παπαδημητρίου. Κ. Δήμαρχε το θέμα του εφοδιασμού των καταστημάτων ειδικά στο πεζοδρομημένο κέντρο, αν πραγματικά που θα πρέπει να παρθούν και μέτρα, είτε με μπάρες, είτε να μην υπάρχει άλλη πρόσβαση, και για να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα ας είμαστε λίγο πιο χαλαροί σε αυτό. Δηλαδή και το πρωινό ωράριο δεν ξέρω μήπως πρέπει να το δούμε λίγο αργότερα, αλλά από εκεί και πέρα θα μπαίνει μπάρα και θα κλείνει ή θα υπάρχουν τα πρόστιμα και το μεσημεριανό δεν μας κάνει κακό να μπει και τις άλλες ημέρες, δίνει μια διευκόλυνση, που αν το δείτε επειδή το είχα ψάξει σε άλλες πόλεις, το είχαν και οι περισσότερες πόλεις και το μεσημέρι. Νομίζω μπορούμε να το δούμε να μην μείνουμε Δευτέρα Τετάρτη, να το βάλουμε όλες τις ημέρες το μεσημέρι και από εκεί και πέρα θα είμαι μαζί σας για τα αυστηρότερα μέτρα που θα διασφαλίζουν αυτό το πράγμα. Αυτό για να προχωράμε. Και προφανώς να ξεκινήσει κάποια στιγμή και για αυτό το ψηφίζω.

κα Πρόεδρος: Επιτρέψτε μου κ. Βόσνο η γνώμη μου είναι όχι μπάρες. Θέλουν να περάσουν ασθενοφόρα, μου είναι δύσκολο στο μυαλό.

κ. Βόσνος Δημήτριος: Υπάρχει τρόπος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. . 1.Σμυρνιώτης Ιωάννης, 2. Ψυχογυιός Βασίλειος, 3.Κοσκινάς Δημήτριος, 4.Τασιγιαννάκης Δημήτριος, 5.Παρασκευόπουλος Ιωάννης, 6.Κουκάκης Σταύρος, 7.Νικήτας Ευάγγελος, 8.Μπουρτσουκλής Αγαμέμνων, 9.Σαμπράκος Ιωάννης, 10.Τρίκολας Κωνσταντίνος, 11.Τσιαμούλος Νικόλαος, 12.Τσαμούλος Ζαχαρίας, 13.Παρασκευοπούλου – Καλασούντα Βασιλική και 14.Σταμάτης Χαράλαμπος ψήφισαν παρών

 

 

Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γούργαρη Ευάγγελου ο οποίος ψήφισε κατά

 

Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει τον ακόλουθο Κανονισμό λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) για το κέντρο της Τρίπολης:

 

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της αστικοποίησης σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών οχημάτων, έχουν οδηγήσει στην έντονη συμφόρηση των οδών, ιδίως στα κέντρα των πόλεων, όπου η εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα είναι έντονη. Το πρόβλημα της στάθμευσης καθίσταται έντονο δεδομένου ότι ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης επί της οδού παραμένει σταθερός παρόλο της αύξησης των Ι.Χ. οχημάτων. Η αύξηση του μέσου χρόνου αναζήτησης κενής θέσης στάθμευσης έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του οδικού δικτύου και κατ’ επέκταση την επιβάρυνση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται και στο κέντρο της Τρίπολης.

Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα συνεχώς μεγαλώνει, λόγω αύξησης της ζήτησης στάθμευσης. Η αύξηση του αριθμού κυκλοφορούντων οχημάτων, η κατάργηση θέσεων στάθμευσης επί οδών λόγω πεζοδρομήσεων και σε συνδυασμό με την ελλιπή αστυνόμευση, οδηγεί συχνά στον εκφυλισμό του χώρου των πεζών σε χώρο παράνομης στάθμευσης.

Η ανεπάρκεια των νόμιμων θέσεων στάθμευσης καθιστά απαραίτητη τη βελτιστοποίηση της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης των θέσεων που προσφέρονται επί των οδών (Ελεγχόμενη στάθμευση) και εκτός οδών (σε δημοτικούς ιδιόκτητους και ενοικιαζόμενους χώρους).

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) εστιάζει στη λύση αυτών των προβλημάτων. Το ΣΕΣ επιτρέπει στον οδηγό να σταθμεύσει το όχημά του για το οριζόμενο μέγιστο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται αναλόγως της θέσεως στάθμευσης που επιθυμεί να κάνει χρήση. Έτσι, αποτρέπεται η ολοήμερη κατάληψη θέσεων στάθμευσης και διευκολύνονται οι οδηγοί που θέλουν να κάνουν σύντομες επισκέψεις στο κέντρο της πόλης, ώστε να βρίσκουν, κοντά στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, εύκολα ένα χώρο στάθμευσης για να εξυπηρετούν τις καθημερινές εργασίες τους, συνεργασίες και συναλλαγές με επαγγελματίες, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες κτλ.

Η εφαρμογή ενός ΣΕΣ, που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινής κινητικότητας στο κέντρο της πόλης, βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο ζωής των πολιτών ,που κινούνται σε αυτήν για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους ή διαβιούν σε αυτή, αφού οι πολίτες θα διεκπεραιώνουν γρηγορότερα τις υποχρεώσεις τους ενώ θα καλούνται να χρησιμοποιούν με σύνεση το όχημά τους, αλλά και θα παρακινούνται να αξιοποιούν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.

Αναλυτικότερα η εφαρμογή του ΣΕΣ θα αποτρέψει την άσκοπη, πολύωρη στάθμευση αυτοκινήτων στους κεντρικούς δρόμους ώστε να είναι ευκολότερη η  εξεύρεση θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να τονωθούν οι λειτουργίες του κέντρου (εμπόριο υπηρεσίες, ψυχαγωγικά κτλ). Θα αποτρέψει την χρήση του αυτοκίνητου στο κέντρο της πόλης από τους εργαζόμενους, κατοίκους και επισκέπτες  και θα τους παροτρύνει να σκεφτούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, όπως το ποδήλατο. Θα συμβάλει στην απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών στο κέντρο και ιδιαίτερα των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας.

Επιπλέον, ο Δήμος αξιοποιώντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων στάθμευσης, θα μπορεί να προβεί σε βελτιωτικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.

Τέλος, αναμένονται θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του ΣΕΣ και  στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ο καθορισμός και η κατανομή των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, γίνεται κατά τρόπο ορθολογικό, με συνέπεια την κατά το δυνατόν μείωση της άσκοπης ή καταχρηστικής κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, που κινούνται προς αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης εντός του κέντρου της πόλης, αλλά και την πιθανή αύξηση στην χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.

 

Άρθρο 1ο : Σκοπός Εφαρμογής

Γενικότερος σκοπός του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) είναι η εύρυθμη λειτουργία της πόλης, για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ειδικότεροι στόχοι για την εξυπηρέτηση του γενικότερου σκοπού είναι:

 1. η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο κέντρο
 2. η διευκόλυνση της ελεύθερης κίνησης των πολιτών και η καλύτερη εξυπηρέτησή τους στο κέντρο της πόλης
 • III. ο περιορισμός της μακράς διαρκείας στάθμευσης σε εμπορικές περιοχές του Δήμου και η εξασφάλιση επαρκών θέσεων στάθμευσης του κοινού.
 1. η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους των περιοχών που εφαρμόζεται το ΣΕΣ
 2. η αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης.
 3. η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και η αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

 

Άρθρο 2ο : Τρόποι νόμιμης κατάληψης χώρων στάθμευσης

Η νόμιμη κατάληψη των χώρων στάθμευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • με την χρήση ξυστών καρτών προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης (αξίας 1,00€ βλέπε Άρθρο 6ο Τέλη στάθμευσης-Πρόστιμαγια την προμήθεια και για την διανομή βλέπε Άρθρο 7ο Διανομή Προμήθεια «Ξυστών» Καρτών Στάθμευσης), ή
 • με έκδοση κάρτας προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης χωρίς χρονικό περιορισμό, σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης εκτός οδών (ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους), ανά μήνα ή έτος. Το τέλος καταβάλλεται άπαξ στην έναρξη του μήνα (ή για περισσότερους μήνες) ή του έτους χρήσης στο Δήμο, για ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο του χρήστη και ανανεώνεται πριν την λήξη της ισχύος του με ευθύνη του δικαιούχου (βλέπε Άρθρο 6ο Τέλη στάθμευσης-Πρόστιμα και Άρθρο 8ο Έκδοσης κάρτας προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης χωρίς χρονικό περιορισμό),ή
 • ατελώς, με την έκδοση ετήσιας ειδικής κάρτας μόνιμου κατοίκου σε θέσεις με ειδική, για το σκοπό αυτό, σήμανση (βλέπε Άρθρο 6ο Τέλη στάθμευσης-Πρόστιμα και Άρθρο 9ο Έκδοσης Κάρτας Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου).
 • με έκδοση ειδικής κάρτας Απαλλαγής τελών στάθμευσης, λόγω παραχώρησης θέσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, μετά από σχετικές αποφάσεις του ΔΣ για την εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης των υπηρεσιών αυτών (βλέπε Άρθρο 3ο Περιοχή Εφαρμογής, στο πεδίο: Απαγορεύσεις – εξαιρέσεις από την εφαρμογή και Άρθρο 10ο Έκδοση ειδικής κάρτας Απαλλαγής Τελών Στάθμευσης)

Άρθρο 3ο : Περιοχή Εφαρμογής

Σύμφωνα με την αρ 68/2020-9252/13-14-2020 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Τρίπολης, ορίζονται οι οδοί που εντάσσονται στο ΣΕΣ. Η εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) ανά τμήμα οδού θα εφαρμοστεί στην έκταση που περιγράφεται στους συνημμένους χάρτες εφαρμογής.

Σύμφωνα με το ΣΕΣ, για το κέντρο της Τρίπολης, εντάσσονται 289 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων επί των οδών (Πίνακας Ι) . Εκ των οποίων οι 12 είναι θέσεις στάθμευσης οχημάτων εφοδιασμένων με το ειδικό (Π.Δ. 241/2005) δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ. Εντάσσονται επίσης 30 θέσεις δικύκλων στο σύνολο των οδών εφαρμογής.

Η εφαρμογή του ΣΕΣ θα μπορεί να γίνει και τμηματικά. Η έναρξη εφαρμογής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαγράμμισης και ειδικής σήμανσης των θέσεων. Η διαγραφή θέσεων ή χώρων στάθμευσης και η προσθήκη νέων θέσεων ή περιοχών στάθμευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κάθε φορά ανάγκες, έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

3.1. Περιοχή εφαρμογής:

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης που είναι σε ισχύ η εφαρμογή του μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης θα αφορά τις ακόλουθες οδούς:

ΟΔΟΣ

 

Ο.Τ. ΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΥΚΛΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
AμεΑ Ι.Χ. ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΜΟΥ 334. 335 4 4
ΚΥΠΡΟΥ 336, 333, 334 12 12
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 345, 346, 349, 358 5 23 23
ΝΕΟΜ. ΠΑΥΛΟΥ 350, 351 8 8
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 326, 272 2 37 39
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 268, 270, 271 24 24
ΣΠΕΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 260, 261 9 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 271, 272, 273, 274 1 36 37
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 271, 272 28 28
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 259 8 8
ΦΩΤΑΚΟΥ 253 5 4 4
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 256, 258 5 4 4
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 252, 255, 257, 258, 259 16 16
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 73, 75, 88, 181, 188 10 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2 10 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 7 4 31 35
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 13 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 8 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 30 12 277 289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Κατηγορίες θέσεων εφαρμογής:

 

 

Για τη λειτουργία του ΣΕΣ δημιουργούνται οι παρακάτω κατηγορίες θέσεων ανεξαρτήτως οδού:

Α. Θέσεις στάθμευσης αυξημένης εναλλαγής ΤΥΠΟΥ Ι-Κόκκινης Σήμανσης: Οι θέσεις αυτές είναι 10 και είναι θέσεις αιχμής, λόγω της υψηλής ζήτησής τους για στάθμευση και επιτρέπεται σε αυτές να σταθμεύουν μόνο επισκέπτες του κέντρου της πόλης. Στις θέσεις αυτές προβλέπεται ολιγόλεπτη στάθμευση οχημάτων, με μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια την μισή ώρα (30 λεπτά), με τέλος στάθμευσης 1€(συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ) με την τοποθέτηση της ξυστής κάρτας. Το τέλος αυξάνεται κατά ισόποσο ποσό για ανανέωση στάθμευσης ανά μισή ώρα, προκειμένου να αποθαρρύνεται η μακροχρόνια στάθμευση. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση σε αυτές των χρηστών κάρτας προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης χωρίς χρονικό περιορισμό.

Β. Θέσεις στάθμευσης μειωμένης εναλλαγής ΤΥΠΟΥ ΙΙ -Πορτοκαλί Σήμανσης: Οι θέσεις αυτές είναι 240 και σε αυτές επιτρέπεται να σταθμεύουν επισκέπτες του κέντρου της πόλης, με την χρήση  καρτών προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης χωρίς χρονικό περιορισμό. Στις θέσεις αυτές προβλέπεται ολιγόωρη στάθμευση οχημάτων, με μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια την μία (1) ώρα. Τα τέλη στάθμευσης ανέρχονται για στάθμευση μίας (1) ώρας σε 1€, με την τοποθέτηση της ξυστής κάρτας και αυξάνονται κατά ισόποσο ποσό ανά μία ώρα. Η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης κατά τις ώρες λειτουργίας του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης είναι οι 3 ώρες. Στις θέσεις που προορίζονται για μόνιμους κατοίκους, θα υπάρχει επιπλέον σήμανση, με τα αρχικά ΜΚ(Μόνιμος Κάτοικος)  στην αρίθμηση της θέσης και ειδική μπλε πινακίδα σήμανσης της θέσης (Ρ/ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ).

Γ. Θέσεις στάθμευση ΑΜΕΑ (Μπλε Σήμανσης) Στο ΣΕΣ έχουν προσδιοριστεί και δεσμευτεί με ειδική ΜΠΛΕ σήμανση 12 θέσεις ΑΜΕΑ επί των οδών, τις οποίες θα καλύπτουν οχήματα που έχουν εφοδιαστεί με το ειδικό (Π.Δ. 241/2005) δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ . Στις θέσεις αυτές επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων ΑΜΕΑ με αναρτημένο στο όχημα τους δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ ΠΔ 241/2005 και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση άλλων οχημάτων εκτός οχημάτων ΑΜΕΑ. Οι θέσεις αυτές αν και θα αριθμούνται για τις ανάγκες του ελέγχου, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Αναφορικά με τις υπάρχουσες δεσμευμένες θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ (χαρακτηρισμένες για συγκεκριμένα οχήματα), οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, παραμένουν και ισχύουν ως έχουν. Νέες δεσμεύσεις θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία, όπως κάθε φορά ισχύει.

Δ. Θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ Θέσεις ειδικής στάθμευσης ΤΑΧΙ: σε αυτήν την κατηγορία  θέσεων έχουν δικαίωμα να σταθμεύουν δωρεάν τα ΤΑΞΙ, που εξυπηρετούν κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Οι περιοχές αυτές έχουν ειδική διαγράμμιση με την ένδειξη «ΤΑΧΙ», χρώματος κίτρινου (έχουν καθοριστεί και ισχύουν με τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 236/2013 και 102/2015).

 

Ε. Στάθμευση για Επαγγελματικές Ανάγκες: Θέσεις Αποβίβασης – Επιβίβασης Πελατών Ξενοδοχείων: Για την ορθή λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αλλά και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (τουριστών κτλ) κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχουν θέσεις εξυπηρέτησης πελατών των ξενοδοχείων που βρίσκονται στην περιοχή εφαρμογή του ΣΕΣ. Οι θέσεις αυτές θα είναι θέσεις μειωμένης εναλλαγής ΤΥΠΟΥ ΙΙ -Πορτοκαλί Σήμανσης.  Οι πρώτες 2 θέσεις εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίες θα βρίσκονται μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου, θα δίδονται ατελώς. Κάθε επιπλέον θέση (των 2 πρώτων) θα δίδεται επί πληρωμής ετήσιου τέλους (βλέπε άρθρο 11ο). Οι θέσεις που δίδονται συνολικά θα είναι  έως 4 θέσεις και θα προορίζονται για αποκλειστική χρήση των ξενοδοχείων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του ξενοδοχείου δύναται να  δίδονται επί πληρωμής ετήσιου τέλους, έως δύο θέσεις στάθμευσης στο κοντινότερο δημοτικό χώρο στάθμευσης, αν υπάρχει. Οι θέσεις θα χωροθετούνται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων το οποίο θα συνοδεύεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Άρθρου 11. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα εκδίδουν σχετική ειδική ετήσια άδεια για την καλύτερη εποπτεία των εν λόγω θέσεων και θα ανανεώνονται με ευθύνη των δικαιούχων έως 10 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη τους.

ΣΤ. Θέσεις στάθμευσης Δίτροχων: Σύμφωνα με την σχετική Μελέτη της ΤΥ του Δήμου, για τα δίτροχα προβλέπονται 30 θέσεις στάθμευσης, για στάθμευση παράλληλα στο κράσπεδο.  Έχουν ελάχιστες διαστάσεις 1,25μ x 2,00μ και κατανέμονται ως εξής: 5 επί της οδού Φωτάκου παράλληλα στο κράσπεδο, 5 επί της οδού Νικηταρά παράλληλα στο κράσπεδο, 5 επί οδού Νεομάρτυρα Δημητρίου παράλληλα στο κράσπεδο, 7 επί της πλατείας Γεωργίου Α, 8 επί της πλατείας νέας δημοτικής αγοράς παράλληλα με το κράσπεδο. Τα δίτροχα επιτρέπεται να σταθμεύουν ελεύθερα όλο το 24ωρο, εντός των περιοχών που εφαρμόζεται το ΣΕΣ, μόνο αν και όπου υπάρχει κατάλληλη σήμανση και σε καμία περίπτωση επί των θέσεων που προβλέπονται για τα αυτοκίνητα.

Ζ. Θέσεις στάθμευσης μόνιμων κατοίκων του κέντρου, όπου εφαρμόζεται το ΣΕΣ:

Σύμφωνα με την σχετική Μελέτη της ΤΥ του Δήμου καθορίζονται 27 θέσεις μόνιμων κατοίκων. Η στάθμευση των μόνιμων κατοίκων γίνεται ατελώς, μέσω ετήσιας κάρτας, για ένα μόνο όχημα μόνιμου κατοίκου (βλέπε Άρθρο 6ο Τέλη στάθμευσης και Άρθρο 9ο περί έκδοσης Κάρτας Μόνιμου Κατοίκου), σε θέσεις στάθμευσης επί των οδών σε θέσεις ΤΥΠΟΥ ΙΙ-Πορτοκαλί Σήμανσης ή δημοτικούς χώρους στάθμευσης, αν υπάρχουν, που θα έχουν επιπλέον σήμανση με τα αρχικά ΜΚ (Μόνιμος Κάτοικος) στην αρίθμηση της θέσης και ειδική πινακίδα σήμανσης της θέσης (Ρ/ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ) και σε καμία περίπτωση σε θέσεις στάθμευσης ΤΥΠΟΥ Ι-Κόκκινης Σήμανσης. Οι θέσεις αυτές αν και θα αριθμούνται για τις ανάγκες του ελέγχου, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Η. Θέσεις στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων

Οι θέσεις όπου επιτρέπεται ατελώς, ολιγόωρη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων εντός στην περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ είναι μόνο στους χώρους στάθμευσης που έχουν οριστεί, για την χρήση αυτή, σύμφωνα με την σχετική Μελέτη της Τ.Υ του Δήμου (έχουν καθοριστεί και ισχύουν με τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 494/2017 και 513/2019). Απαγορεύεται η στάση ή στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων σε θέσεις στάθμευσης εντός περιοχής του ΣΕΣ που δεν διαθέτουν την ανάλογη σήμανση που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. για λεωφορεία.

Απαγορεύσεις – εξαιρέσεις από την εφαρμογή

Φόρτωσης εκφόρτωσης εμπορευμάτων:  Απαγορεύεται η φόρτωση εκφόρτωση εμπορευμάτων σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης κατά τις ώρες που λειτουργίας του ΣΕΣ (βλέπε Άρθρο 4οπερί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας ΣΕΣ).

Θέσεις στάσης Λεωφορείων: εντός της περιοχής ΣΕΣ ορίζονται θέσεις μόνο για στάση και όχι για στάθμευση  Λεωφορείων, για την αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, σε θέσεις με ειδική σήμανση και με την αναγραφή της ένδειξης «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ». Οι θέσεις αυτές θα  λαμβάνουν αριθμό για τις ανάγκες του ελέγχου αλλά δεν θα εντάσσονται στο σύστημα στάθμευσης όπως έχουν καθοριστεί και ισχύουν με τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 494/2017 και 513/2019.

Θέσεις στάθμευσης που εξαιρούνται της εφαρμογής του ΣΕΣ: Εξαιρούνται, από την εφαρμογή του ΣΕΣ, θέσεις, οι οποίες πιθανόν έχουν παραχωρηθεί π.χ. στο Δικαστήριο, στην Περιφέρεια, άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς, με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ αν υπάρχουν και αφορούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης των υπηρεσιών αυτών.  Οι θέσεις αυτές θα  λαμβάνουν αριθμό για τις ανάγκες του ελέγχου, αλλά δεν θα εντάσσονται στο σύστημα στάθμευσης. Παραχωρούνται ατελώς με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή μετά από έγκριση μελέτης της ΤΥ  του Δήμου για τον καθορισμό τους και καλύπτονται έπειτα από την έκδοση ειδικής κάρτας Απαλλαγής τελών στάθμευσης λόγω παραχώρησης (βλέπε Άρθρο 10ο περί έκδοσης της σχετικής κάρτας).

Θέσεις  προσωρινής εναπόθεσης οικοδομικών υλικών στην περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ. Μπορούν να τοποθετούνται για χρονικό διάστημα έως 5 ημέρες, κάδοι εναπόθεσης οικοδομικών υλικών, στις θέσεις στάθμευσης επί των οδών εφαρμογής του ΣΕΣ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου τέλους (βλέπε Άρθρο 11ο). Επιτρέπονται έως τρεις (3) παρατάσεις  5ήμερης, διάρκειας έκαστη, με την  εκ νέου εφάπαξ καταβολή του προβλεπόμενου τέλους χρήσης πριν την λήξη της κάθε 5ήμερης δέσμευσης (βλέπε Άρθρο 11ο). Η παράνομη τοποθέτηση και η χωρίς ανανέωση παραμονή του κάδου στην θέση στάθμευσης τιμωρείται με την καταβολή προστίμου (βλέπε Άρθρο 11ο). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έπειτα από αποδεδειγμένη απουσία άλλης δυνατότητας, επιτρέπεται η κάλυψη θέσεων αυξημένης εναλλαγής ΤΥΠΟΥ Ι-Κόκκινης Σήμανσης για το σκοπό αυτό με την εφάπαξ καταβολή τέλους 50€ για χρονικό διάστημα έως 5 ημέρες και δεν επιτρέπεται καμία παράταση δέσμευσης της εν λόγω θέσης.

Απαγορεύεται η στάση ή/ και η στάθμευση όλων των τύπων οχημάτων σε όλες τις οδούς εφαρμογής του ΣΕΣ, στις πλευρές που δεν υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Επίσης, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε όλες τις οδούς εφαρμογής του ΣΕΣ, στα σημεία που ορίζει ο Κ.Ο.Κ..

Καταργείται οποιαδήποτε έως σήμερα εκδοθείσα άδεια κατάληψης οδοστρώματος που εμπίπτει χωροταξικά εντός των οριοθετημένων οδών της εφαρμογής του ΣΕΣ και δεν έχει προβλεφθεί στο παρόν.

Άρθρο 4ο : Ωράριο λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης

 

Η ελεγχόμενη στάθμευση ισχύει τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 17:30 έως τις 21:00, ενώ για το Σάββατο από τις 8:00 έως τις 15:00. Η στάθμευση είναι ελεύθερη τις Κυριακές και τις εθνικές και τοπικές αργίες.

Στις θέσεις των κατοίκων και τις ειδικές θέσεις η στάθμευση ισχύει όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες, με την ανάρτηση της κάρτας Μόνιμου Κατοίκου .

Στις ΜΠΛΕ θέσεις ΑΜΕΑ θα μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα όλες τις ώρες και ημέρες τα οχήματα που έχουν εφοδιαστεί με το ειδικό (Π.Δ. 241/2005) δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Αποκλειστικά για τις οδούς εφαρμογής του ΣΕΣ: Επιτρέπεται ελεύθερα η στάση και η στάθμευση φορτηγών οχημάτων, με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 8 τόνους, για φορτοεκφόρτωση και τροφοδοσία καταστημάτων στις οδούς εφαρμογής του ΣΕΣ, κατά τις ώρες 06:00 έως 08:00 κάθε μέρα και 15:00 έως 17:00 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η στάση και στάθμευση φορτηγών (ΙΧ ή ΔΧ) άνω του ενός(1) τόνου ωφέλιμου φορτίου στο εύρος του ΣΕΣ κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Οι χρονικοί περιορισμοί δεν ισχύουν:

 • Για τα δίκυκλα τα οποία επιτρέπεται να σταθμεύουν ελεύθερα όλο το 24ωρο εντός των περιοχών που εφαρμόζεται το ΣΕΣ, μόνο αν και όπου υπάρχει κατάλληλη σήμανση και όχι στις θέσεις που προβλέπονται για τα αυτοκίνητα.
 • Για τα οχήματα που φέρουν το ειδικό (Π.Δ. 241/2005) δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ.
 • Για τις θέσεις που έχουν ενοικιασθεί σε ετήσια βάση για επαγγελματίες.
 • Για τα οχήματα με κάρτα μόνιμου κατοίκου στους χώρους στάθμευσης

 

 

Άρθρο 5ο : Εποπτεία – Διαχείριση  του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης

 

Για την εποπτεία και τη διαχείριση του Σ.Ε.Σ. ορίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης όπως αυτή αναφέρεται στον ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου. Η επιτυχία ενός Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης εξαρτάται από την τήρηση της λειτουργίας του. Στην εποπτεία και τη διαχείριση του Σ.Ε.Σ. περιλαμβάνονται:

 1. Η συλλογή και ο έλεγχος των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για την έκδοση Κάρτας Κατοίκου. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου ελέγχου, η σύνταξη σχετικής εισήγησης στο Γραφείο Δημάρχου με τους αριθμούς πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που δικαιούνται κάρτα κατοίκου.
 2. Η διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σε όλες τις περιπτώσεις έκδοσης καρτών και ειδικών σημάτων, καθώς και για την έγκριση η μη των σχετικών αιτημάτων.
 3. Η συνεχής και συστηματική αστυνόμευση, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής λειτουργίας του Σ.Ε.Σ., που θα καλύπτει όλη την περιοχή εφαρμογής του. Ειδικότερα, ο ορισμός συγκεκριμένων διαδρομών ελέγχου (πορείες αστυνόμευσης) των αρμόδιων υπαλλήλων για τον έλεγχο των σταθμευμένων οχημάτων.
 4. Η διαχείριση του ειδικού λογισμικού, όταν οριστεί ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο να δημιουργεί τις απαραίτητες βάσεις δεδομένων, για τη συνολική διαχείριση του συστήματος στάθμευσης, όσον αφορά στις κλήσεις, στον έλεγχο των οχημάτων εάν φέρουν το σωστό σήμα κατοίκου, κ.α. και την περίπτωση αυτή η αστυνόμευση στο πεδίο θα γίνεται με την χρήση των κατάλληλων ηλεκτρονικών συσκευών (PDA, κινητό τηλέφωνο, tablet κλπ) που θεωρούνται απαραίτητα για την άμεση και σωστή πληροφόρηση του συστήματος.
 5. Η παράδοση στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών, ανά ημέρα, των αριθμών των οχημάτων που οφείλουν καταβολή προστίμου.

Η παρακολούθηση του Συστήματος καθώς και η συντήρηση του χώρου (διαγραμμίσεις, πινακίδες σήμανσης, κλπ) γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήνεται τριμελής επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του ΣΕΣ. Η τριμελής επιτροπή θα αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τον Προϊστάμενο του τμήματος Ταμείου και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης όπως αυτή ορίζεται στον ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου.

Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα υπάρξει συνεργασία του Δήμου με το ειδικό Τμήμα  Δημοτικής Αστυνόμευσης Αστυνομίας  της ΕΛ.ΑΣ όπως προβλέπει το ΠΔ 178/2014 (ΦΕΚ α 281/31-12-2014) για την «Οργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».  Η ευταξία της πόλης είναι μια συλλογική υπόθεση και χρειάζεται την συμβολή όλων.

Άρθρο 6ο : Τέλη Στάθμευσης-Πρόστιμα

 

Για την υλοποίηση του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι μέθοδοι αναλόγως του τύπου των θέσεων στάθμευσης όπως αναφέρονται στο Άρθρο 3 του παρόντος:

Α) με την χρήση αριθμημένης ξυστής «Κάρτας Στάθμευσης» προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης, αξίας 1,00€, η οποία θα τοποθετείται από τον χρήστη σε εμφανές σημείο του μπροστινού μέρους του αυτοκινήτου (εμπρόσθιο παρμπρίζ) και θα έχει ισχύ για τον προβλεπόμενο χρόνο που αναλογεί στον ΤΥΠΟ (Ι,ΙΙ) της θέσης στάθμευσης που κάθε φορά καλύπτεται,

Β) με την έκδοση κάρτας προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης χωρίς χρονικό περιορισμό, σε χώρους στάθμευσης επί των οδών 60,00€ το μήνα ή 600,00€  το έτος, η οποία θα τοποθετείται από τον χρήστη σε εμφανές σημείο του μπροστινού μέρους του αυτοκινήτου (εμπρόσθιο παρμπρίζ). Το τέλος αφορά σε ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο του χρήστη και προπληρώνεται εφάπαξ στην έναρξη κάθε μήνα, ή στην έναρξη του διαστήματος που επιθυμεί να προπληρώσει ο χρήστης. Ο χρήστης μπορεί να προπληρώσει όσους μήνες επιθυμεί. Ανανεώνεται πριν την λήξη της ισχύος του, με ευθύνη του ιδίου του χρήστη, για όσο διάστημα προπληρώσει. (Για την έκδοση της βλέπε Άρθρο 8ο περί έκδοσης κάρτας προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης)

Γ) με την έκδοση ατελώς κάρτας για την στάθμευση των μόνιμων κατοίκων, για ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο του χρήστη στην κοντινότερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας του, ισχύεις ενός έτους με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης πριν την λήξη της. Πάνω στην κάρτα θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και η περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης. Η κάρτα για την ατελή στάθμευση  αφορά σε ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο του χρήστη και έχει ισχύ για ένα ημερολογιακό έτος ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής της, ανανεώνεται το αργότερο στην  έναρξη  κάθε έτους με ενέργειες του χρήστη. Ο χρήστης πριν την λήξη της ισχύος της δηλαδή στο τέλος του έτους, με ευθύνη του ιδίου του, προβαίνει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την έκδοσή της. (Για την έκδοση της βλέπε Άρθρο 9ο)

Δ) Τέλος προσωρινής εναπόθεσης οικοδομικών υλικών σε θέσεις στην περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ, για χρονικό διάστημα έως 5ημέρες, στις θέσεις στάθμευσης επί των οδών εφαρμογής του ΣΕΣ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφάπαξ καταβολή τους τέλους πριν την έναρξη της τοποθέτησης. Με εκ νέου εφάπαξ καταβολή τέλους 50€ πριν την λήξη της κάθε 5ήμερης δέσμευσης επιτρέπονται παράταση  και έως τρείς (3)  5ήμερες παρατάσεις.

Η αναπροσαρμογή των τελών, όταν κρίνεται αναγκαία, θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η τιμολόγηση έχει λάβει μέριμνα την διατήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, όσον αφορά στην ιδιωτική πρωτοβουλία χώρων στάθμευσης.

Έλεγχος συμμόρφωσης και Πρόστιμα:

Ο έλεγχος συμμόρφωσης των χρηστών του Σ.Ε.Σ. πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης όπως αυτή ορίζεται στον ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου και αφορά:

 • Τη συμμόρφωση των οδηγών προς τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. για τη στάθμευση του οχήματος εντός της περιοχής εφαρμογής του Σ.Ε.Σ.
 • Τη συμμόρφωση ως προς την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίµου από τον οδηγό του οχήματος. Γι’ αυτό το λόγο ο οδηγός πρέπει να έχει προμηθευτεί την αντίστοιχη κάρτα στάθμισης και να την έχει τοποθετήσει σε εµφανές σημείο του ανεμοθώρακα του οχήματος.

Η βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων για επιδοθείσες κλήσεις λόγω παραβάσεων εντός του Σ.Ε.Σ, θα γίνεται από τις ίδιες υπηρεσίες του Δήμου που γίνεται η βεβαίωση & είσπραξη προστίμων για άλλες παραβάσεις (Δ/νση Οικονομικών – Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας).

Η παράνομη στάθμευση τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 20€.

Μόνο μία παράβαση μπορεί να βεβαιώνεται ανά όχημα ανά τρίωρο.

Ο κάτοχος του οχήματος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ένσταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης όπως αυτή ορίζεται στον ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου.

Η παράνομη τοποθέτηση κάδων εναπόθεσης οικοδομικών υλικών  χωρίς την προηγούμενη  εφάπαξ πληρωμή του τέλους πριν την έναρξη της τοποθέτησης  ή ανανέωση παραμονής του στην θέση στάθμευσης, τιμωρείται με την καταβολή 20πλασιου προστίμου του πενθήμερου τιμήματος.

 

Άρθρο 7ο: Διανομή – Προμήθεια ξυστών «Καρτών Στάθμευσης»

 

Οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται τις ξυστές «Κάρτες Στάθμευσης» από τις υπηρεσίες του Δήμου (Τμήμα Ταμείου) και άλλα σημεία διανομής όπως τα περίπτερα και όσα καταστήματα αιτηθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (όπως αυτή ορίζεται στον ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών). Η διαχείριση των καρτών θα έχει κέρδος 6% επί της αναγραφόμενης αξίας (1€) ανά κάρτα.

Άρθρο 8ο: Έκδοση κάρτας προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης χωρίς χρονικό περιορισμό

 

Η στάθμευση χωρίς χρονικό περιορισμό, σε χώρους στάθμευσης επί των οδών, θα μπορεί να γίνεται ύστερα από την έκδοση κάρτας στάθμευσης  μηνιαίας χρήσης αντί 60,00€ το μήνα ή ετήσιας κάρτας στάθμευσης  αντί 600,00€ το έτος (βλέπε άρθρο 6ο περίπτωση Γ). Το τέλος είναι για τη χρήση για έναν μήνα ή για περισσότερους μήνες ή ένα για ένα έτος και αφορά οποιασδήποτε θέση στάθμευσης που ανήκει στις θέσεις ΤΥΠΟΥ ΙΙ ή σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης αν υπάρχουν, εξαιρουμένων πάντα των θέσεων ΑΜΕΑ. Η στάθμευση θα επιτρέπεται με τη τοποθέτηση από τον χρήστη σε εμφανές σημείο του μπροστινού μέρους του αυτοκινήτου (εμπρόσθιο παρμπρίζ) της ειδικής κάρτας και θα αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του Αυτοκινήτου για το οποίο έχει εκδοθεί. Για την έκδοση της απαιτείται,  αίτηση του ενδιαφερόμενου με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Το αντίτιμο θα προπληρώνεται στο ταμείο του Δήμου εφάπαξ, στην έναρξη του προπληρωμένου διαστήματος (μήνα ή μηνών ή έτους χρήσης κτλ) και αφορά σε ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να προπληρώσει όσους μήνες επιθυμεί. Επιτρέπεται να ανανεώνεται πριν την λήξη της ισχύος του, με ευθύνη του δικαιούχου χρήστη.

 

 

Άρθρο 9ο: Έκδοση Κάρτας στάθμευσης Μόνιμου Κάτοικου

Η στάθμευση των μόνιμων κάτοικων επιτρέπεται στις θέσεις στάθμευσης επί των οδών ΤΥΠΟΥ ΙΙ και στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης (ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους), που έχουν επιπλέον σήμανση με τα αρχικά ΜΚ (Μόνιμος Κάτοικος) στην αρίθμηση της θέσης και ειδική μπλε πινακίδα σήμανσης της θέσης (Ρ/ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ), ατελώς, μετά την έκδοση ειδικής ετήσιας κάρτας. Η στάθμευση θα επιτρέπεται με τη τοποθέτηση από τον χρήστη, σε εμφανές σημείο του μπροστινού μέρους του αυτοκινήτου (εμπρόσθιο παρμπρίζ), της ειδικής κάρτας. Πάνω στην κάρτα θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος,  το χρονικό διάστημα ισχύος της και η περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης. Η κάρτα θα εκδίδεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, για ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο του χρήστη, με το γνήσιο της υπογραφής του, η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, όπου να αναγράφεται η οδός κατοικίας, αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της κατοικίας εντός της περιοχής αίτησης, ή αντίγραφο του μισθωτηρίου κατοικίας εντός της περιοχής αίτησης, αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ της μόνιμης κατοικίας, αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (έντυπο  Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους και πρόσφατο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα.

Για την χορήγηση της κάρτας οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν, στην αρμόδια υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης όπως αυτή ορίζεται στον ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο Ε1 του τελευταίου έτους όπου αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία.
 • Για προστατευόμενο μέλος: Ε1 των γονέων του τελευταίου οικονομικού έτους (κατατεθειμένο) στο οποίο δηλώνεται το προστατευόμενο μέλος.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης: το Ε1 συνοδεύει Μεταβολή Στοιχείων από Δ.Ο.Υ.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας: Ε1, τόσο του διαμένοντα στην εν λόγω οικία, όσο και του φιλοξενούμενου.
 1. Φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μισθωμένης οικίας) ή αντίγραφο αυτού όπως έχει αναρτηθεί στην ΑΑΔΕ.
 2. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας οχήματος (σε περίπτωση LEASING ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, το απαιτούμενο δικαιολογητικό έγγραφο).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι η διεύθυνση για την οποία αιτείται την παραλαβή σήματος μονίμου κατοίκου είναι ο τόπος της κύριας και μόνιμης κατοικίας του και ότι ο αιτών δε διαθέτει άλλη ιδιόκτητη ή μισθωμένη θέση στάθμευσης εντός ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Ζώνη του Σ.Ε.Σ.
 4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 5. Αίτηση, η οποία θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία (όπως αυτή ορίζεται στον ισχύοντα ΟΕΥ).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης όπως αυτή ορίζεται στον ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ). Η ανανέωση της κάρτας θα πρέπει να γίνεται δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της, με ευθύνη του δικαιούχου, εάν το διάστημα είναι μικρότερο του έτους. Προς διευκόλυνση της διαχείρισης των θέσεων αυτών η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πραγματοποιεί ένα μήνα πριν την  λήξη κάθε έτους ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος και οι θέσεις θα δίδονται προς χρήση, έπειτα από τον έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων με σειρά προτεραιότητας για κάθε νέο έτος. Μετά το πέρας της διαδικασίας έλεγχου και των δικαιολογητικών και το αργότερο μέχρι την λήξη κάθε οικονομικού έτους, θα προκύπτει για κάθε νέο έτος, ο πίνακας των αυτοκινήτων που αποκτούν το δικαίωμα, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Λόγω της διατήρησης του δικαιώματος διακοπής της χρήσης ή της μη ανανέωσης του από τον χρήστη, η περίοδος των αιτήσεων θα διαρκεί έως  το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους και επομένως η πρόσκληση θα παραμένει ανοικτή για το ίδιο διάστημα, ώστε οι αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά την ανακοίνωση του ετήσιου πίνακα, με τα αυτοκίνητα που έχουν λάβει το σχετικό δικαίωμα για το έτος και αποχωρούν από την λίστα, να λαμβάνονται υπόψη  και αυτές, στην κάλυψη των κενών θέσεων που θα δημιουργούνται.  Στην περίπτωση πρόωρης διακοπής της χρήσης, ο χρήστης επιστρέφει την κάρτα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Άρθρο 10ο : Έκδοση ειδικής κάρτας Απαλλαγής Τελών Στάθμευσης

Επίσης, επιτρέπετε η στάθμευση σε θέσεις που εξαιρούνται από το ΣΕΣ οι οποίες έχουν παραχωρηθεί. Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται χωρίς χρονικό περιορισμό, όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του ΣΕΣ, σε θέσεις των κατηγόριων θέσεων ΤΥΠΟΥ ΙΙ, εκτός των ΜΠΛΕ θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, χωρίς την καταβολή τέλους, με την τοποθέτηση από τον δικαιούχο σε εμφανές σημείο του μπροστινού μέρους του αυτοκινήτου (εμπρόσθιο παρμπρίζ), της ειδικής κάρτας Απαλλαγής Τελών Στάθμευσης, λόγω παραχώρησης, όπου αναγράφεται η επωνυμία του φορέα ή της υπηρεσίας για την οποία έχει εκδοθεί η απαλλαγή από τα τέλη στάθμευσης και ο τετραψήφιος αριθμός της θέσης ή θέσεων στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό έπειτα από την λήψη σχετικής απόφασης του ΔΣ. Για την έκδοση της κάρτας Απαλλαγής Τελών Στάθμευσης απαιτείται  αίτηση της ενδιαφερόμενης για ατελή στάθμευση υπηρεσίας ή του ενδιαφερόμενου για ατελή στάθμευση φορέα, προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (όπως αυτή ορίζεται στον ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου) και την λήψη απόφασης από το ΔΣ. Η ειδική κάρτα Απαλλαγής Τελών Στάθμευσης εκδίδεται ατελώς.

Άρθρο 11ο : Δέσμευση Ειδικών Θέσεων

 

Το τέλος για την δέσμευση Θέσεων Αποβίβασης – Επιβίβασης Πελατών Ξενοδοχείων είναι 200€ ετησίως ανά θέση, για κάθε επιπλέον θέση των 2 πρώτων θέσεων, οι οποίες θα βρίσκονται στην είσοδο εξυπηρέτησης πελατών και θα δίδονται ατελώς. Οι θέσεις αυτές θα προορίζονται για αποκλειστική χρήση των ξενοδοχείων και θα μπορούν να αιτηθούν έως 4 συνολικά θέσεις στάθμευσης (2 ατελώς και 2 επί πληρωμής) ανά ξενοδοχείο,  μειωμένης εναλλαγής ΤΥΠΟΥ ΙΙ-Πορτοκαλί Σήμανσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του ξενοδοχείου δύναται να δίδονται, επί πληρωμής ετήσιου τέλους, μόνο οι θέσεις επί πληρωμής δηλαδή έως δύο θέσεις στάθμευσης στο κοντινότερο δημοτικό χώρο στάθμευσης αν υπάρχει. Οι θέσεις θα χωροθετούνται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων το οποίο θα συνοδεύεται με την άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου σε ισχύ, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου ανά κατηγορία επιχείρησης εντύπου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένο νομίμως από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αίτηση του ενδιαφερόμενου με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής. Το σχετικό τέλος σε κάθε περίπτωση θα είναι 200,00€ ετησίως για κάθε επιπλέον θέση των 2 πρώτων θέσεων που θα δίδονται ατελώς. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα εκδίδουν σχετική ειδική άδεια για την καλύτερη αστυνόμευση των εν λόγω θέσεων. Η άδεια θα ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται με ευθύνη του δικαιούχου πριν την λήξη της.

Προσωρινή εναπόθεση οικοδομικών υλικών  σε κάδους που τοποθετούνται σε θέσεις στάθμευσης που εντάσσονται στην  περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ επί των οδών, επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως 5 ημέρες, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφάπαξ καταβολή του τέλους 50€ πριν την έναρξη της τοποθέτησης. Επιτρέπονται έως τρεις (3) παρατάσεις  5 ημέρες διάρκειας έκαστη, με την  εκ νέου εφάπαξ καταβολή 10€ ανά ημέρα χρήσης και έως συνολικού τέλους 50€ ανά 5ήμερο πριν την λήξη της κάθε 5 ημέρες δέσμευσης. Η παράνομη τοποθέτηση κάδων εναπόθεσης οικοδομικών υλικών χωρίς την προηγούμενη  εφάπαξ πληρωμή του τέλους πριν την έναρξη της τοποθέτησης  ή ανανέωση παραμονής του στην θέση στάθμευσης, τιμωρείται με την καταβολή 20πλασιου προστίμου του πενθήμερου τιμήματος. Η παράνομη τοποθέτηση ή χωρίς ανανέωση παραμονή του κάδου στην θέση στάθμευσης τιμωρείται με την καταβολή 20πλασιου προστίμου του πενθήμερου τιμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έπειτα από αποδειγμένη απουσία άλλης δυνατότητας, επιτρέπεται η κάλυψη θέσεων αυξημένης εναλλαγής ΤΥΠΟΥ Ι-Κόκκινης Σήμανσης για το σκοπό αυτό με την εφάπαξ καταβολή τέλους 50€ για χρονικό διάστημα έως 5ημέρες και δεν επιτρέπεται καμία παράταση δέσμευσης της εν λόγω θέσης.

Άρθρο 12ο : Σήμανση θέσεων-Αρίθμηση θέσεων

 

Η σήμανση των θέσεων Τύπου Ι,ΙΙ(Αυξημένης εναλλαγής ΤΥΠΟΥ Ι-Κόκκινης Σήμανσης, Μειωμένης εναλλαγής ΤΥΠΟΥ ΙΙ-Πορτοκαλί Σήμανσης), θα γίνει με κατακόρυφες πινακίδες (ενδεικτικά Ρ όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη της Τ.Υ.) και πληροφοριακή με το ωράριο λειτουργίας, μέγιστη διάρκεια στάθμευσης, οδηγίες χρήσης κτλ. Η Σήμανση των Θέσεων για Μόνιμους Κατοίκους θα έχουν επιπλέον σήμανση με τα αρχικά ΜΚ (Μόνιμος Κάτοικος) στην αρίθμηση της θέσης και ειδική μπλε πινακίδα σήμανσης της θέσης (Ρ/ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ). Οι διαγραμμίσεις θα γίνουν με ανακλαστικές γραμμές αναλόγου χρώματος ως ακολούθως:

Οριζόντια Σήμανση: Οι θέσεις στάθμευσης θα είναι διαγραμμισμένες με κίτρινο χρώμα στο οδόστρωμα με την αναγραφή του αριθμού της θέσης στο ανάλογο χρώμα κόκκινου ή πορτοκαλί ή μπλέ ή λευκού, σύμφωνα με τον Τύπο της θέσης. Η διαγράμμιση θα είναι διαφορετικού χρώματος ως εξής: Κίτρινου χρώμα για την στάθμευση γενικώς και όπου η στάθμευση επιτρέπεται μόνο για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με τη αναγραφή της κατάλληλης ένδειξης πχ. ΤΑΧΙ, Λεωφορεία, Δίκυκλα. Λευκού χρώματος για την διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης μόνιμων κατοίκων με την αναγραφή της ένδειξης ΜΚ. Μπλε χρώμα για την στάθμευση μόνο για οχήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες με την ένδειξη ΑΜΕΑ και την απεικόνιση του αμαξιδίου.

Κάθετη Σήμανση: Οι χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης θα σημαίνονται με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. πινακίδες ενδεικτικά Ρ-69, με υποπινακίδια ή και ένθετα στα οποία θα παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης και το τέλος στάθμευσης.

Θα υπάρχει μια πινακίδα στην αρχή κάθε χώρου στάθμευσης (πχ.αρχή τετραγώνου) και σε περίπτωση χώρων μεγάλου μήκους (παράλληλης προς το κράσπεδο στάθμευσης) θα τοποθετείται δεύτερη όμοια πινακίδα στο μέσον του χώρου. Με τις αντίστοιχες πινακίδες θα σηματοδοτούνται οι χώροι στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, δικύκλων κ.λ.π. Επίσης θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες στα σημεία πώλησης των καρτών και των διαθέσιμων χώρων και θέσεων στάθμευσης ανά περιοχή.

 Άρθρο 13ο : Διαχείριση Εσόδων – Εξόδων.

 

Η διαχείριση των εσόδων και η είσπραξη των προστίμων από παραβάσεις ΣΕΣ γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Τα έσοδα διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών:

 • λειτουργίας του ΣΕΣ,
 • προμήθειας εξοπλισμού ΣΕΣ,
 • συντήρησης οδικού δικτύου και πεζοδρομίων εντός της περιοχής εφαρμογής του ΣΕΣ,
 • εγκατάστασης της κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του συστήματος Σ.Ε.Σ., σύμφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. όπως επίσης και την ετήσια συντήρηση του,
 • μισθωμάτων ενοικίασης δημοτικών χωρών στάθμευσης,
 • δημιουργίας νέων χώρων στάθμευσης κ.λ.π.

 

Άρθρο 14ο : Έναρξη ισχύος

 

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι μετά το πέρας της κάθετης και οριζόντιας σήμανσης της στάθμευσης. Η εφαρμογή θα μπορεί να γίνει και τμηματικά.

Κάθε προηγούμενη απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων των πρώην Δήμων που προβλέπει διαφορετική ρύθμιση, με την εφαρμογή του παρόντος ΣΕΣ καταργείται. Συνεχίζουν να ισχύουν μόνο οι παραχωρήσεις θέσεων για κατοίκους με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), οι οποίες και θα επανεξεταστούν ως προς την ισχύ των λόγων έκδοσής τους.

Για την δέσμευση θέσεων στάθμευσης σε οδούς που δεν ανήκουν στην περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ, η δέσμευση θα πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφαση του ΔΣ, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Για την σύνταξη του παρόντος λήφθεισαν υπόψη

 • οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 • ο κυκλοφοριακός φόρτος ανά περιοχή και οδό,
 • τα χαρακτηριστικά των οδών (πλάτος, εμπορικές δραστηριότητες κ.α) και των θέσεων (εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κ.α) ,
 • οι ανάγκες σταθμεύσεως αυτοκινήτων,
 • η διαμόρφωση στους δημοτικούς (ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους) χώρους στάθμευσης και η διασπορά τους ανά περιοχή,
 • άλλα κριτήρια (τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής κ.α).
 • σχετική μελέτη και συστάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
 • σχετικές συστάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
 • σχετικές συστάσεις της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου
 • Παλαιότερες αποφάσεις ΔΣ που είναι σε ισχύ για το θέμα

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 324/2020.

 

Η Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

του Δημοτικού  Συμβουλίου Τρίπολης

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ