“Κλεισθένης”, τσακώνικη διάλεκτος και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ΔΣ Νότιας Κυνουρίας

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018 16:05
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (9/2018) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (9η) Μαΐου (2018) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

Θέμα 1ο: Περί της υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη περιοχή του κάμπου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)Θέμα 2ο: Περί της έγκρισης προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Α Φάση. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο: Περί της αποδοχής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο:  Περί της εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία, νέων απαραίτητων ΚΑ στο σκέλος των εσόδων ως εξής:

ΚΑ

Τίτλος

Ποσό

1699.011 Έσοδα από δημοσιεύσεις

500,00

1699.012 Παρακράτηση εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων έργων

500,00

με ισόποση μείωση του ΚΑ 1511 του σκέλους των εσόδων, με τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο: Περί της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΝΚ) για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 7ο: Περί της εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 8ο: Περί της εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 9ο: Περί της Β κατανομής 2018 της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 10ο: Περί του καθορισμού των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διεξαγωγή του 6ου Τσακώνικου Δρόμου, στη Δ.Ε. Λεωνιδίου το Σάββατο 16/6/2018. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 11ο: Επί αιτήσεως «Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ» Κοιν.Σ.Επ για προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου ΤΥRΟΣ RUN 2018 την Κυριακή 27/5/2018. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 12ο: Επί αιτήσεως «Αρχείο της Τσακωνιάς» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 13ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 14ο: Περί της έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων εις μνήμη του Μακεδονομάχου «Καπετάν Φούφα», στη ΤΚ Πλατανακίου της έγκρισης δαπάνης και της διάθεσης σχετικής πίστωσης ύψους 800,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Νότιας Κυνουρίας».(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 15ο: Επί αιτήσεως Κατσίγκρη Σταμάτη του Παναγιώτη για παροχή ύδρευσης σε εποχιακή επιχείρηση που διατηρεί στη θέση «Μικρό Τηγάνι Δ.Ε. Τυρού». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 16ο: Επί αιτήσεως Μένη Παν/τη του Σπυρίδωνα που αφορά χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στη Τ.Κ. Σαπουνακαίικων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Πολίτη Ελένης του Ιωάννη για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο «Αγία Αναστασία» Τ.Κ. Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 18ο: Επί αιτήσεως Ευάγγελου Λάτση του Γρηγορίου για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγίου Βασιλείου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 19ο: Πρωτοβουλίες – παρεμβάσεις Δήμου Νότιας Κυνουρίας σε ότι αφορά τη Τσακώνικη διάλεκτο. (Εισηγητής: Ψαρολόγος Γεώργιος)

Θέμα 20ο: Επί ψηφίσματος ΚΕΔΕ επί του Νομοσχεδίου που αφορά τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Δημήτριος Κολινιώτης