Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Δήμος της Μεσσηνίας λόγω απορριμμάτων

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 10:11
φωτογραφία αρχείου

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη ο Δήμος Οιχαλίας στη Μεσσηνία.

Η απόφαση εκδόθηκε την 21η Νοεμβρίου και μία μέρα μετά ο Δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος προχώρησε σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς ιδιωτική εταιρεία για την μεταφορά των απορριμμάτων από το Δήμο.Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Οιχαλίας για την μεταφορά των απορριμμάτων.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Μελιγαλάς 22 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                      Αριθμός πρωτοκόλλου

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πλατεία Αγ. Ιωάννη Μελιγαλά Τ. Κ. 24002

Τηλ. επικοινωνίας: +30-2724360300

Φαξ :+30- 2724023477

Ηλεκτρ. Ταχ. : meligala@gmail.com

Πληροφορίες: Ηλιάδης Στέλιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς την

RAP GROUP P.C. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Εθνικής Αντίστασης 5

Τ. Κ. 20131 Κόρινθος

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των  υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Οιχαλίας με απ’ ευθείας ανάθεση ».

 

Ο Δήμος Οιχαλίας κατόπιν της αριθμ. Πρωτ. 298993/1706/21-11-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη για κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, πρόκειται να αναθέσει σε ιδιωτική εταιρία τις υπηρεσίες μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του με απευθείας ανάθεση.  Η υπηρεσία αφορά στη μεταφορά και επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Οιχαλίας που θα μεταφερθούν και θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του αναδόχου προς επεξεργασία έως 19 Φεβρουαρίου 2018 ως παρακάτω:

 

 

Συνολικά προϋπολογιζόμενη ποσότητα απορριμμάτων Τιμή προϋπολογισμού

Ευρώ / τόνο

μεταφερόμενων και νόμιμα

διαχειριζόμενων

απορριμμάτων

 

Δαπάνη Σύμβασης

Ευρώ (Ε)

 

200 100,00 20.000,00€
Φ.Π.Α. 24%  4.800,00 €
Συνολική δαπάνης με Φ.Π.Α. 24.800,00 €

 

Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % και θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118, τον Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7.6.2010 άρ. 58 παρ. 2. και τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 82/2017 Μελέτη η οποία επισυνάπτεται μαζί με ένα έντυπο προσφοράς στο τέλος της πρόσκλησης προς ενημέρωση και διευκόλυνση σας.

Παρακαλείστε όπως αποστείλετε ή καταθέσετε σχετική προσφορά στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, έως και την  Πέμπτη  23/11/2017.

Οι προσφορές που περιέρχονται στον Δήμο, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την  παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους  προσφέροντες. παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους  προσφέροντες.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 , παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη « Προσφορά »,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα,

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ).

Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης , αυξομείωσης και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν επιτρέπονται.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση δεν υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ούτε εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρ. 72 του Ν. 4412/2016).

Το κείμενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Οιχαλίας  (oichalia.gov.gr ).

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ