Συνεδριάζει στις 24/1 το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 15:41
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (2/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (24η) Ιανουαρίου (2020) – ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:Θέμα 1ο: Επί εγγράφου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αρκαδίας με θέμα «Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος Δακοκτονίας, έτους 2020». (Εισηγητής: Κολινιώτης Δημήτριος)
Θέμα 2ο: Περί της διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 3ο: Περί της συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σε εφαρμογή της παρ. 11 β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 4ο: Περί της συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε εφαρμογή της παρ. 11 δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 5ο: Περί του ορισμού ενός (01) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, έτους (2019). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 6ο: Περί της συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, έτους 2020. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)
Θέμα 7ο: Περί της σύστασης οργάνου, αρμόδιου για την σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας Δήμου Νότιας Κυνουρίας, τρέχουσας δημοτικής περιόδου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 8ο: Περί της αμοιβαίας αλλαγής αρμοδιοτήτων μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 9ο: Περί του ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο πλαίσιο της συγκρότησης επιτροπής για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας)
Θέμα 10ο: Περί της έγκρισης σχεδίου μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της πράξης: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού» και της εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)
Θέμα 11ο: Περί του καθορισμού αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις ΔΣ. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)
Θέμα 12ο: Περί της παροχής γνώμης επί της υπ΄ αρ. 46/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 13ο: Επί αιτήσεων για δικαίωμα σύστασης οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο «Αγία Αναστασία» Κοινότητας Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος