Θέση Ειδικής Αγωγής προκήρυξε ο Σύλλογος ΑμεΑ Αρκαδίας

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 09:10

O Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Αρκαδίας προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας ΠΕ.02 Ειδικής Αγωγής.

Το Δ.Σ του συλλόγου, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω.ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Ημιαπασχόληση ( 4ωρη ) Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
• Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ.02 Ειδικής Αγωγής) της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
• Να διαθέτει προϋπηρεσία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε συλλόγους ή αντίστοιχες δομές.
• Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας από σύλλογο ΑμεΑ ή αντίστοιχη δομή θα συνεκτιμηθεί .
• Προϋπηρεσία ή εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη θα συνεκτιμηθεί .
• Γνώσεις ξένων γλωσσών και χρήση Η/Υ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως την αίτηση τους σε κλειστούς φακέλους αναγράφοντας: ΠΡΟΣ Σύλλογο ΑμεΑ Ν. Αρκαδίας, στα γραφεία του Συλλόγου Εθνικής Αντιστάσεως 43 Τρίπολη (Παλαιό Δημαρχείο Τρίπολης ), από 18-9-2018 έως και 26-9-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:

• Φωτοτυπία ταυτότητας.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης.
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
• Βεβαίωση από αντίστοιχο σύλλογο ΑμεΑ ή δομή που να πιστοποιεί την εθελοντική δράση του ενδιαφερόμενου.
• Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών αλλά και πιστοποίησης γνώσης Η/Υ.
• Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν).
• Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή.

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

• Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου.
• Η εμπειρία του/της & η εθελοντική εργασία σε αντίστοιχο Σύλλογο ΑμεΑ.
• Η εμπειρία του/της σε γραμματειακή υποστήριξη.
• Η προφορική συνέντευξη από την επιτροπή.
• Η όλη εν γένει παρουσία του/της υποψηφίου.