Την Τρίτη 16 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020 16:12

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικά) την 16η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00-14.00 για τη λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού ακινήτου επί των οδών Γερμανού Πατρών και Επισκόπου Ανθίμου (υπαίθριο θέατρο- σκάκι) στη «ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» από 3-7-2020 έως και 5-7-20202. Δωρεά περιουσιακών στοιχείων – ακινήτων του Δήμου στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 236/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

4. Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων που είναι στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) και βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Τρίπολης

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρων Κοιμητηρίου Δ.Ε.Τρίπολης»

6. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς – φάση Α΄»

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κηπευτικής»

9. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση (μεταφορά από οδό Δαρειώτου) ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ (μετά τη συμβολή της με την οδό Αρβάλη), στην κ. Βασιλοπούλου Ιουλία του Ευσταθίου για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΕ 9154)

Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων – προτάσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: dimsimbouliotripolis@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ