«ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» | Στην Αρχή Διαφάνειας παραπέμπονται δαπάνες μισθοδοσίας της εταιρείας για το 2019

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020 21:42

Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», ρητώς επιφυλασσόμενο ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που αφορούν τις συμβάσεις του* ….. και της** …… αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος, κ. Μανώλης Σκαντζός, παρουσίασε στο Συμβούλιο τις Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση του 2019, την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή και το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού. Επίσης παρουσίασε την από 27/9/2020 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της εταιρείας κ. Ευάγγελου Πετρόπουλου.Προς διακρίβωση της νομιμότητας των εν λόγω συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, μετά από γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της εταιρείας και προς εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας και αντικειμενικότητας, να ζητήσει των έλεγχο αυτών από την αρμόδια Αρχή Διαφάνειας, από το πόρισμα της οποίας θα εξαρτηθεί η τελική θέση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σύνολο της απόφασης, έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (δείτε ΕΔΩ)

*,**τα ονόματα παρότι υπήρχαν στο Δελτίο Τύπου δεν δημοσιεύθηκαν, για λόγους που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων