Συνεδριάζει με 79 θέματα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Παρασκευή, 7 Δεκέμβριος 2018 18:42

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  14/12/2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Δείτε την πρόσκληση αναλυτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51-τελικη